JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini

Dokumenti: Javni natječaj Odluka o rasporedu_2021 Obrazac_P_1 Obrazac_P_2 Obrazac_P_3 Obrazac_I_1 Obrazac_I_2 Obrazac_I_3 Obrazac_I_4 Odluka gradonačelnika o dodjeli pomoći - 19. travnja 2021 Odluka gradonačelnika o dodjeli pomoći - 22. srpnja 2021. Odluka gradonačelnika o dodjeli pomoći - 07. listopad 2021. Odluka o zatvaranju Javnog poziva

Temeljem članka 29. Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 3/2019, 7/2019, 1/2021) objavljuje se

JAVNI POZIV

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera  Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji u 2021. godini

 PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje prijava mladih obitelji za ostvarenje financijske pomoći/subvencije u okviru Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Lipika (u daljnjem tekstu: Program) u 2021. godini.

Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji će se financirati kroz slijedeće mjere:

MJERA 1: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja stambenog pitanja na području Grada Lipika;

MJERA 2: Financijska pomoć mladoj obitelji za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Grada Lipika;

MJERA 3: Financijska pomoć mladoj obitelji za adaptaciju stambenog objekta na području grada Lipika.

 1. KORISNICI MJERA

Korisnik mjere je fizička osoba koja je ostvarila financijsku pomoć po jednoj od mjera iz Programa temeljem predane prijave, a član je mlade obitelji.

Mlada obitelj u smislu ovog Programa, je bračna ili izvanbračna zajednica koja rješava svoje stambeno pitanje, a koju čine podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije navršio 40 godina života prije objave javnog poziva.

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj te samohrani roditelj.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Programa imaju sljedeće značenje:

 • Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
 • Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
 • Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka).

Korisniku nije dopušteno koristiti više mjera iz ovog Programa.

Prijava na javni poziv moguća je tijekom razdoblja u kojem je otvoren javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u proračunu Grada Lipik za 2021. godinu.

Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Gradu Lipiku ili Republici Hrvatskoj.

Korisnici mjera po ovom Programu mogu imati prebivalište izvan područja grada Lipika pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju na području grada Lipika.

 1. MJERE PROGRAMA
MJERA 1: Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja stambenog pitanja na području grada Lipika
Najveći broj zahtjeva koji će biti odobren u 2021. godini po ovoj mjeri: 7

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi građevinsko zemljište ili stambeni objekt (kuća ili stan) na području grada Lipika, a kojom po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.

Građevinskim zemljištem u smislu ovog Programa smatrat će se i građevinsko zemljište na kojem se nalazi objekt koji se ne može privesti stambenoj namjeni i namijenjen rušenju radi izgradnje novog stambenog objekta.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Pomoć po ovoj mjeri može ostvariti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu bili/nisu vlasnici/suvlasnici drugog stambenog objekta primjerenog stanovanju te obitelji na području Republike Hrvatske;
 • da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja;
 • da bračni ili izvanbračni drugovi nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Lipiku;
 • da svaki od bračnih ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješava stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva nad stambenim objektom nije isti stekao kupoprodajom od bračnog druga, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju i pobočnu liniju krvnog i tazbinskog srodstva do četvrtog stupnja te od posvojenika i posvojitelja.

Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju prethodne odredbe.

IZNOS FINANCIJSKE POMOĆI

Korisnik može ostvariti pomoć za kupnju građevinskog zemljišta do iznosa 20.000,00 kuna ili za kupnju stambenog objekta do iznosa 30.000,00 kuna na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora odnosno u postotku kako slijedi:

 • Mlada obitelj bez djece – do iznosa 40% kupoprodajne cijene;
 • Mlada obitelj s jednim djetetom – do iznosa 45% kupoprodajne cijene;
 • Mlada obitelj s dvoje djece – do iznosa 50% kupoprodajne cijene;
 • Mlada obitelj s troje ili više djece – do iznosa 60% kupoprodajne cijene.

Financijska pomoć će se isplatiti podnositelju u tri jednaka obroka kroz 3 godine počevši od godine u kojoj je odobren zahtjev podnositelja, odnosno kako slijedi:

 • u 2021. godini 50% odobrenog iznosa;
 • u 2022. godini 30% odobrenog iznosa;
 • u 2023. godini 20% odobrenog iznosa.

Ugovorena kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljenog nakon 1. siječnja 2019. godine te potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti:

 1. Ispunjen obrazac prijave (Obrazac P-1)
 2. Presliku osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
 3. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta)
 4. Uvjerenje nadležnog općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta)
 5. Izjavu suvlasnika kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere (ako je primjenjivo) (Obrazac I-2)
 6. Dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i bračnog druga primjerenoj za stanovanje mlade obitelji (izjava/e ovjerena kod javnog bilježnika) (Obrazac I-1 za podnositelja i ako je primjenjivo Obrazac I-3 za bračnog druga)
 7. Uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije pokrenut kazneni postupak
 8. Izjavu o nepostojanju duga prema gradu Lipiku (Obrazac I-4)
 9. Potvrdu nadležne porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
 10. Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj
 11. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz da jedan bračnih ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja
 12. Vjenčani list (ako je primjenjivo)
 13. Rodni list/ovi djeteta/ce (ako je primjenjivo)
 14. Dokaz da o postojanju izvanbračne zajednice (ako je primjenjivo)
 15. Presliku ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta
 16. Dokaz o uplati kupoprodajne cijene
 17. I drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.

U svakom zahtjevu za pojedinu mjeru navodi se potrebna dokumentacija.

Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od podnositelja zahtjeva.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik mjere kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta na području grada Lipika, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog građevinskog zemljišta u roku 36 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći te je korisnik mjere dužan zadržati to prebivalište 10 godina od dana prijave na adresu kupljenog građevinskog zemljišta. U opravdanim slučajevima, rok se može produljiti o čemu odlučuje gradonačelnik.

Korisnik mjere kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području grada Lipika dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći te je korisnik mjere dužan zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina od dana prijave na adresu kupljenog stambenog objekta.

U opravdanim slučajevima, rok se može produljiti o čemu odlučuje gradonačelnik.

Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Grad Lipik.

Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi kupljene nekretnine (u rokovima ranije navedenim), svake godine u prosincu u razdoblju od 01.12. do 31.12. dostaviti Gradu Lipiku potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, za sebe i članove svoje obitelji da prebivaju na adresi nekretnine čija je kupnja subvencionirana ovim Programom.

U slučaju da se tijekom razdoblja od 10 godina bračni drugovi razvedu, prestaje obveza izvještavanja za bračnog druga i članove obitelji koji više ne žive na adresi kupljenog objekta, a po dostavi dokumenta kojim dokazuju razvod.

Korisnik programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć u roku od 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć.

Grad Lipik će izvršiti zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine za koju je korisnik primio financijsku pomoć s rokom od 10 godina od dana kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć u zemljišnim knjigama.

Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći uvećan za eventualne troškove prisilne naplate, u korist Grada Lipika.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
 • ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći,
 • ukoliko korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom,
 • ukoliko podnositelj postupa protivno ovom Javnom pozivu.

Nekorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja ove mjere, vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz ugovora i ovog Programa.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Grad Lipik zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

MJERA 2: Financijska pomoć mladoj obitelji za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Grada Lipika
Najveći broj zahtjeva koji će biti odobren u 2021. godini po ovoj mjeri: 1

Financijska pomoć može se odobriti podnositelju zahtjeva za gradnju stambenog objekta na području grada Lipika.

Na izgradnju novog stambenog objekta u smislu ovog Programa primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu i priložiti je zahtjevu.

Pomoć po ovoj mjeri može ostvariti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu bili/nisu vlasnici/suvlasnici drugog stambenog objekta primjerenog stanovanju te obitelji na području Republike Hrvatske;
 • da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja;
 • da bračni ili izvanbračni drugovi nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Lipiku.

Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnog stavka

Podnositelj zahtjeva, koji gradi ili je izgradio stambeni objekt tijekom 2021. godine i nakon toga na području grada Lipika, može ostvariti financijsku pomoć za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je izgradnjom stambenog objekta postao suvlasnikom na novoizgrađenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Grad Lipik zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći.

IZNOS FINANCIJSKE POMOĆI

Podnositelj zahtjeva može ostvariti pomoć po ovoj mjeri do iznosa 30.000,00 na temelju prijave početka građenja ili pravomoćne građevinske dozvole odnosno u postotku kako slijedi:

 • Mlada obitelj bez djece – do iznosa 40% utrošenih sredstava;
 • Mlada obitelj s jednim djetetom – do iznosa 45% utrošenih sredstava;
 • Mlada obitelj s dvoje djece – do iznosa 50% utrošenih sredstava;
 • Mlada obitelj s troje ili više djece – do iznosa 60% utrošenih sredstava.

Financijska pomoć će se isplatiti podnositelju u tri obroka kroz 3 godine počevši od godine u kojoj je odobren zahtjev podnositelja kako slijedi:

 1. u 2021. godini iznos obroka predstavlja zbroj svih izvedenih i plaćenih troškova gradnje te ne može biti viši od 50% ukupno odobrenog iznosa;
 2. u 2022. godini iznos obroka predstavlja zbroj svih izvedenih i plaćenih troškova gradnje te ne može biti viši od 40% ukupno odobrenog iznosa;
 3. u 2023. godini iznos obroka predstavlja zbroj svih izvedenih i plaćenih troškova gradnje koji ne može biti veći od razlike ukupno odobrenog iznosa i iznosa sredstava isplaćenih u prethodne dvije godine.

Korisnik je dužan dostaviti presliku računa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji i dokaz da su računi plaćeni za svaku godinu isplate potpore.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti:

 1. Ispunjen obrazac prijave (Obrazac P-2)
 2. Presliku osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
 3. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta)
 4. Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta)
 5. Izjavu suvlasnika kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere (ako je primjenjivo) (Obrazac I-2)
 6. Dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i bračnog druga obitelji te da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika) (Obrazac I-1 za podnositelja i ako je primjenjivo Obrazac I-3 za bračnog druga)
 7. Uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije pokrenut kazneni postupak
 8. Izjavu o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac I-4)
 9. Potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
 10. Potvrdu nadležne Porezne uprave da podnositelj nema duga prema Republici Hrvatskoj
 11. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz da jedan bračnih ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja
 12. Vjenčani list (ako je primjenjivo)
 13. Rodni list/ovi djeteta/ce (ako je primjenjivo)
 14. Dokaz da o postojanju izvanbračne zajednice (ako je primjenjivo)
 15. Presliku građevinske dozvole
 16. Presliku prijave početka građenja
 17. Presliku računa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji
 18. Dokaz da su računi plaćeni
 19. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja

U svakom zahtjevu za pojedinu mjeru navodi se potrebna dokumentacija.

Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od podnositelja zahtjeva.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik mjere kojem je odobrena financijska pomoć za izgradnju stambenog objekta na području grada Lipika dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novoizgrađenog stambenog objekta u roku 36 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći/subvencije te zadržati to prebivalište 10 godina na adresi novoizgrađenog stambenog objekta. U opravdanim slučajevima, rok se može produljiti o čemu odlučuje gradonačelnik.

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je Gradu Lipiku, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji.

Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi novo izgrađene nekretnine (u rokovima ranije navedenim), svake godine u prosincu, u razdoblju od 01.12. do 31.12., dostaviti Gradu Lipiku potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, za sebe i članove svoje obitelji da prebivaju na adresi nekretnine čija je gradnja sufinancirana ovim Programom.

U slučaju da se tijekom razdoblja od 10 godina bračni drugovi razvedu, prestaje obveza izvještavanja za bračnog druga i članove obitelji koji više ne žive na adresi novoizgrađenog objekta, a po dostavi dokumenta kojim dokazuju razvod.

Ukoliko je nekretnina suvlasništvo korisnika mjere i njegovog bračnog druga, potvrdu/uvjerenje o prebivalištu potrebno je dostaviti i za njega pod istim uvjetima.

Korisnik ove mjere dužan je u korist Grada Lipika prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne naplate.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći,
 • da korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom,
 • da podnositelj postupa protivno ovom Javnom pozivu.

Nekorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja za ovu mjeru vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.

Korisnik programa koji je vlasnik izgrađene nekretnine, ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom, ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati izgrađenu nekretninu, za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć, u roku od 10 godina od dana kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio financijsku pomoć.

Grad Lipik će izvršiti zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine za koju je korisnik primio financijsku pomoć s rokom od 10 godina od dana kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć u zemljišnim knjigama.

MJERA 3: Financijska pomoć mladoj obitelji za adaptaciju stambenog objekta na području grada Lipika
Najveći broj zahtjeva koji će biti odobreni u 2021. godini po ovoj mjeri: 7

Financijska pomoć može se odobriti podnositelju zahtjeva koji adaptira stambeni objekt u kojem živi ili će živjeti sa svojom obitelji na području grada Lipika.

Pomoć po ovoj mjeri može ostvariti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni drug vlasnik/suvlasnik stambenog objekta za čiju adaptaciju traže pomoć;
 • da je stambeni objekt za čiju adaptaciju traži pomoć zakonit (legalan) sukladno Zakonu o gradnji;
 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu vlasnici/suvlasnici drugog stambenog objekta primjerenog stanovanju te obitelji na području Republike Hrvatske;
 • da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja;
 • da bračni ili izvanbračni drugovi nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Lipiku.

Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnog stavka.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na adaptiranoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Grad Lipik zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći te provjeru izvedenih radova, nabavljenih roba i izvršenih usluga.

IZNOS FINANCIJSKE POMOĆI

Podnositelj zahtjeva može ostvariti pomoć po ovoj mjeri do iznosa 10.000,00 na temelju vjerodostojne dokumentacije odnosno u postotku kako slijedi:

 • Mlada obitelj bez djece – do iznosa 40% troškova adaptacije;
 • Mlada obitelj s jednim djetetom – do iznosa 45% troškova adaptacije;
 • Mlada obitelj s dvoje djece – do iznosa 50% troškova adaptacije;
 • Mlada obitelj s troje ili više djece – do iznosa 60% troškova adaptacije.

Financijska pomoć će se isplatiti podnositelju nakon dostave vjerodostojne dokumentacije što podrazumijeva dostavu računa o izvršenim radovima i uslugama, nabavljenoj i postavljenoj robi te dokaz o plaćanju navedenih računa. Račun mora glasiti na korisnika ili članove njegove obitelji.

Odobrena financijska pomoć može se isplatiti u najviše tri obroka u roku od godine dana od potpisa ugovora i može se odnositi na troškove koji su nastali u godini u kojoj je podnesen zahtjev i troškove koji su nastali za vrijeme trajanja ugovora.

Kroz ovaj Program neće se financirati troškovi za koje je korisnik ostvario javna sredstva iz drugih izvora financiranja.

Prihvatljivi troškovi adaptacije su:

 • krovopokrivački radovi,
 • zidarski radovi – žbukanje i izrada glazure, gradnja pregradnih zidova i spuštenih stropova,
 • keramičarski radovi – postavljanje keramičkih pločica,
 • ugradnja sanitarnih elemenata,
 • parketarski i podopolagački radovi – postavljanje parketa, laminata ili drugog drvenog poda,
 • elektroinstalaterski radovi,
 • vodoinstalaterski radovi,
 • stolarski radovi – ugradnja vanjske i unutarnje stolarije,
 • ugradnja centralnog grijanja.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti:

 1. Ispunjen obrazac prijave (Obrazac P-3)
 2. Presliku osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
 3. Dokaz o legalnosti objekta
 4. Uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu prebivališta)
 5. Izjavu suvlasnika kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere (ako je primjenjivo) (Obrazac I-2)
 6. Dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i bračnog druga obitelji te da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika) (Obrazac I-1 za podnositelja i ako je primjenjivo Obrazac I-3 za bračnog druga)
 7. Uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije pokrenut kazneni postupak
 8. Izjavu o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac I-4)
 9. Potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
 10. Potvrdu nadležne Porezne uprave da podnositelj nema duga prema Republici Hrvatskoj
 11. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz da jedan bračnih ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja
 12. Vjenčani list (ako je primjenjivo)
 13. Rodni list/ovi djeteta/ce (ako je primjenjivo)
 14. Dokaz da o postojanju izvanbračne zajednice (ako je primjenjivo)
 15. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja

U svakom zahtjevu za pojedinu mjeru navodi se potrebna dokumentacija. Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od podnositelja zahtjeva.

OBVEZE KORISNIKA

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za adaptaciju stambenog objekta na području grada Lipika i time postao korisnikom ove mjere, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi adaptiranog stambenog objekta u roku 12 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći te je korisnik mjere dužan zadržati to prebivalište sljedeće 3 godine od dana prijave na adresu adaptiranog stambenog objekta. Ako je korisnik imao prebivalište na adresi adaptiranog objekta u trenutku sklapanja ugovora, onda su korisnik i članovi njegove obitelji dužni zadržati to prebivalište sljedeće 3 godine od dana isplate zadnjeg obroka financijske pomoći.

Podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Grad Lipik.

Korisnik je dužan na kraju razdoblja od 3 godine dostaviti Gradu Lipiku potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da on i članovi njegove obitelji prebivaju na adresi nekretnine čija je adaptacija financirana ovim Programom.

U slučaju da se tijekom razdoblja iz ovog članka bračni drugovi razvedu, prestaje obveza izvješćivanja za bračnog druga i članove obitelji koji više ne žive na adresi adaptiranog objekta, a po dostavi dokumenta kojim dokazuju razvod.

Korisnik ove mjere dužan je u korist Grada Lipika prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne naplate.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 1. da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
 2. da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći,
 3. da korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom,
 4. da podnositelj postupa protivno ovom Javnom pozivu.

Nekorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja za ovu mjeru vraća se po proteku 3 godine od dana zadnje isplate financijske pomoći ili od dana kad je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi adaptirane nekretnine, ovisno što je kasnije nastupilo. Korištena bjanko zadužnica vratit će pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.

Korisnik programa koji je vlasnik izgrađene nekretnine, ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom, ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati izgrađenu nekretninu, za čiju adaptaciju je primio financijsku pomoć, u roku od 3 godine od dana zadnje isplate financijske pomoći ili od dana kad je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi adaptirane nekretnine, ovisno što je kasnije nastupilo.

 1. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORE

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika u pisanom obliku na propisanom obrascu prijave. Obrasci prijave i izjava mogu se preuzeti na internetskim stranicama Grada Lipika: www.lipik.hr ili u Gradu Lipiku.

Javni poziv je otvoren do 30. studenog 2021. godine ili do iskorištenja sredstava predviđenih ovim pozivom.

Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik
S naznakom
„ Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji – zahtjev  u 2021. godini“

 1. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima i postupku propisanom u Programu i ovom Javnom pozivu.

Prijave pristigle po ovom Javnom pozivu obrađivat će se redoslijedom zaprimanja a sve do utroška predviđenih sredstava po pojedinoj mjeri.

Za potrebe pregleda i analize pristiglih prijava gradonačelnik Grada Lipika je imenovao Povjerenstvo za dodjelu potpora po mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lipika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo će utvrditi konačnu listu prihvatljivih prijavitelja i dostaviti gradonačelniku.

Gradonačelnik će na temelju konačne liste donijeti Odluku o dodjeli pomoći koja će biti objavljena na službenoj stranici Grada Lipika i na oglasnoj ploči Grada Lipika.

Prijavitelji mogu izvršiti uvid u odluku o dodjeli pomoći prijavu u roku od 8 dana od dana objave odluke. Prijavitelji imaju pravo prigovora koji se može izjaviti u roku od 8 dana od dana objave odluke o dodjeli potpora.

Prigovor se izjavljuje gradonačelniku Grada Lipika koji donosi odluku o prigovoru u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu prigovora. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli potpore i daljnju provedbu postupka dodjele.

Postupak dodjele potpore je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku.

Gradonačelnik će sklopiti Ugovor o dodjeli financijske pomoći s korisnicima koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno ovoj Odluci. Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze.

 1. OSTALE ODREDBE

Svi obrasci su dostupni na službenoj stranici Grada Lipika ili u sobi 18 u Gradskoj upravi, Marije Terezije 27, Lipik.

Dodatne informacije možete dobiti u uredu 18 Gradske uprave Grada Lipik kod Veronike Prhal, 034/314-831, veronika.prhal@lipik.hr

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir.

Korisnik financijske pomoći odnosno podnositelj zahtjeva podložan je nadzoru Grada Lipika u cilju dodatne provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu. Ukoliko je korisnik financijske pomoći odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na terenu, od korisnika financijske pomoći će se zatražiti povrat dobivenih sredstava u proračun Grada Lipika.

Klasa: 371-02/21-01/02
Urbroj: 2162/02-03/1-21-03
Lipik, 26. veljače 2021.

Skip to content