Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N1804

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N1804

I
Postojeća nerazvrstana cesta N1804 evidentirana je u Evidenciji nerazvrstanih cesta na području Grada Lipika, Klasa: 340-01/16-01/13 koju vodi Jedinstveni upravni odjel na temelju članka 25. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Lipika br. 2/11, 4/12, 1/13, 2/13, 2/14, 10/15 – pročišćeni tekst, 12/15, 18/15, 1/16, 2/16, 5/16, 6/16, 3/17, 5/17, 3/18, 7/18, 2/19, 1/20, 2/20) Nerazvrstana cesta N1804 zahvaća k.č.br. 1245 i djelomično zahvaća k.č.br. 1284/1, 1267, 1249, 1244/2, 1218/1, 1243 i 1248, u k.o. Lipik.
Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je postojeća nerazvrstana cesta u Lipiku i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Lipiku tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja izrađenog po ovlaštenoj tvrtci za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

II
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 07. listopada 2020.g. u vremenu od 10:00 do 10:15 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 10:40 sati.

III
Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

IV
Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid možete izvršiti i naknadno, najkasnije do 26. listopada 2020. godine.

V
Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Klasa: 340-01/20-01/10
Urbroj: 2162/02-03-04/2-20-1
Lipik 22. rujna 2020. god.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,
graditeljstvo i komunalne djelatnosti:
Irena Tutić

Skip to content