Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N1834

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N1834

I

Postojeća nerazvrstana cesta N1834 evidentirana je u Odluci o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Lipika br. 7/2018) i Ispravak Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Lipika br. 2/2019) Nerazvrstana cesta N1834 djelomično zahvaća k.č.br. 1284/3 u k.o. Lipik.
Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je postojeća nerazvrstana cesta u Lipiku i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Lipiku tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja izrađenog po ovlaštenoj tvrtci za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

II

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti u srijedu, 08. svibnja 2019.g. u vremenu od 10:00 do 10:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 10:40 sati.

III

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid možete izvršiti i naknadno, najkasnije do 20. svibnja 2019. godine.

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

Klasa: 944-01/19-01/09
Urbroj: 2162/02-03-04/8-19-1
Lipik 19. travanj 2019.god.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,
graditeljstvo i komunalne djelatnosti:
Irena Tutić

Skip to content