Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta – N1810 i N1835

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09, 110/21) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje
J A V N I   P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja,
odnosno upisa postojećih cesta – N1810 i N1835
I.
Postojeće nerazvrstane ceste N1810 i N1835 evidentirane su u Odluci o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Lipika br. 10/15 – pročišćeni tekst do 7/23) čiji je sastavni dio Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Lipika.
Nerazvrstana cesta N1810 zahvaća k.č.br. 1422, 1428, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 2151/1, u k.o. Lipik.
Nerazvrstana cesta N1835 zahvaća k.č.br. 1434/8, 1434/9, 1609/1, 2151/1, 2168/2, u k.o. Lipik.
Ovim putem se obavještava sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima su postojeće nerazvrstane ceste u Lipiku i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećih cesta u Lipiku tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja izrađenog po ovlaštenoj tvrtci za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.
II.
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 23. studenoga 2023. god. u vremenu od 09:00 do 09:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 09:40 sati.
Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izjašnjavanje u prostorijama Grada Lipika i izlazak na teren se odgađaju za prvi sljedeći radni dan bez oborina, o čemu će svi zainteresirani biti obavješteni javnom objavom.
Svi zainteresirani mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, a radi dogovora o prisustvovanju mjerenju mogu se javiti u Gradsku upravu Grada Lipika i na telefonski broj 034/314-823 ili osobno u ured.
III.
Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.
IV.
Ako iz opravdanog razloga stranke ne mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid se može izvršiti i naknadno, najkasnije do 04. prosinca 2023. godine u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik.
V.
Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.
KLASA: 340-01/23-01/06
URBROJ: 2177-2-03-04/2-23-2
Lipik, 31. listopad 2023.
Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,
graditeljstvo i komunalne djelatnosti:
Irena Tutić
Skip to content