Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvida u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće mrtvačnice u Koritima kao javnog dobra u općoj uporabi

Temeljem članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09, 110/21) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

J A V N I P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta i uvida u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće mrtvačnice u Koritima kao javnog dobra u općoj uporabi

I
Postojeća mrtvačnica, kao dio komunalne infrastrukture sukladno članku 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, evidentirana je Odlukom o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi od 14. lipnja 2022. god., Klasa: 940-01/22-01/05, Urbroj: 2177-2-03-04/2-22-1. Mrtvačnica se nalazi na k.č.br. 13/4 u k.o. Korita.
Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je postojeći spomenik i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće mrtvačnice tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja izrađenog po ovlaštenoj tvrtki za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

II
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 13 rujna 2022. god. u vremenu od 09:00 do 09:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena mrtvačnica uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 09:40 sati.
Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izjašnjavanje u prostorijama Grada Lipika i izlazak na teren se odgađaju za prvi sljedeći radni dan bez oborina.
Svi zainteresirani mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta, a radi dogovora o prisustvovanju mjerenju mogu se javiti u Gradsku upravu Grada Lipika i na telefonski broj 034/314-823 ili osobno u ured.

III
Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

IV
Ako iz opravdanog razloga stranke ne mogu prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid se može izvršiti i naknadno, najkasnije do 07. listopada 2022. godine.

V
Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

KLASA: 940-03/22-01/02
URBROJ: 2177-2-03-04/2-22-1
Lipik, 05. rujan 2022.

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,
graditeljstvo i komunalne djelatnosti:
Irena Tutić

Skip to content