Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta uz ceste N0903 i N0904 (Filipovac)

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V
radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N0903 i N0904

 

I

Postojeće nerazvrstane ceste N0903 i N0904 evidentirane su u Odluci o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama od 25. veljače 2020. god., Klasa: 936-02/19-01/11, Urbroj: 2162/02-03-04/8-20-4.

Nerazvrstana cesta N0903 zahvaća k.č.br. 306/9, 306/8, 306/7 te djelomično zahvaća k.č.br. 305/4, 306/6, 306/5, 306/2, 291/1 290/3, 290/2, 290/1, 289, 296, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/4, 294/3, 294/2, 294/1, 297/3, 297/2, 423, 418, 417, 415/2, 415/1, 410/2, 410/1, 409/1, 408/1, 424, 425, 426, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 428, 432/1, 432/2, 433/2, 433/1, 434/2, 434/1, 435/1, 436, 437, 295, 306/1, 305/7, sve u k.o. Filipovac.

Nerazvrstana cesta N0904 zahvaća k.č.br. 264/8 te djelomično zahvaća k.č.br. 259/8, 259/4, 258/2, 258/1, 255/2, 255/1, 253/1, 252, 249, 248, 243, 242/3, 238/3, 237/2, 237/1, 233, 232/4, 232/2, 228, 227, 221, 220, 213/3, 213/5, 212/2, 212/1, 207/1, 206/1, 201/2, 201/1, 200, 196, 194/2, 195/6, 195/2, 308/1, 308/2, 307/5, 307/3, 307/2, 307/6, 306/4, 306/2, 264/6, 264/7, 264/3, 264/2, 264/1, 282/5, 282/4, 282/3, 282/8, 282/1, 283, 284/3, 284/2, 284/4, 284/5, 284/6, 291/2, 291/1, 295 sve u k.o. Filipovac

Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je postojeća nerazvrstana cesta u Lipiku i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Lipiku tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja  izrađenog po ovlaštenoj tvrtci za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata GeoCentar BK d.o.o., Josipa Slavenskog 1, 10000 Zagreb, radi izjašnjenja.

 

II

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 20. ožujka 2020.g. u vremenu od 10:00 do 10:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta N0903 uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 10:40 sati, a po završetku obilježavanja granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta N0903 nastavit će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta N0904.

 

III

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

 

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid možete izvršiti i naknadno, najkasnije do 06. travnja 2020. godine.

 

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

 

Klasa: 944-02/19-01/11
Urbroj: 2162/02-03-04/8-20-5
Lipik, 03. ožujka 2020. god.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,
graditeljstvo i komunalne djelatnosti
Irena Tutić

Skip to content