Energetska obnova društvenog doma u Marinom Selu

Dokumenti: Javni poziv Troškovnik Glavni projekt Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda Odluka o odabiru

Radovi se financiraju iz mjere 4c1.4 „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-2019/01
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNOSTAVNE NABAVE: 495.248,87 kn

 

OPIS PREDMETA NABAVE:
Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Marinom Selu
CPV 45454000-4, Radovi na rekonstrukciji

Radovi su opisani u Glavnom projektu energetske obnove, oznaka projekta 101-17 od prosinca 2017. god. te u troškovniku koji su prilog ovog Poziva.

 

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA: k.č.br. 172/2 k.o. Marino Selo; Marino Selo br. 55A
ROK IZVRŠENJA UGOVORA: 8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora

VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA:

–          jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ na iznos 45.000,00 kn sa rokom važenja do dana ispunjenja ugovora. U slučaju produženja roka izvođenja radova, Izvršitelj je obvezan produžiti rok važenja bankarske garancije. Jamstvo dostavlja odabrani ponuditelj prilikom potpisivanja Ugovora. Ponuditelj može umjesto bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na žiro-račun Naručitelja u Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR7524020061823100001, model: HR68, poziv na broj: 9016 – OIB uplatitelja, u opis plaćanja navesti: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i evidencijski broj postupka.

U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku smatrat će se da je ponuditelj odustao od ponude.

 

–          jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ na iznos 45.000,00 kn sa rokom važenja 24 mjeseca od prvog sljedećeg dana od dana ispunjenja ugovora. Ponuditelj dostavlja jamstvo najkasnije na dan ispunjenja ugovora. Ponuditelj može umjesto bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na žiro-račun Naručitelja u Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR7524020061823100001, model: HR68, poziv na broj: 9016 – OIB uplatitelja, u opis plaćanja navesti: jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i evidencijski broj postupka.

U slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku najkasnije na dan ispunjenja ugovora Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti.

 

KRITERIJ ZA ODABIR:
Najniža cijena

DOSTAVA PONUDE :

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, Lipik, najkasnije do 16.09. 2019. godine do 12.00 sati. Na prednjoj strani koverte treba naznačiti „Postupak nabave: JN-2019/01 – Ponuda za radove – Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Marinom Selu, ne otvarati“, a na poleđini treba navesti adresu ponuditelja.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

Skip to content