Javni poziv za financiranje programa i projekta udruga za opće dobro koje će se financirati iz proračuna Grada Lipika u 2020. godini

Dokumenti: OPĆE DOBRO - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 2020 OPĆE DOBRO - IZJAVA O PARTNERSTVU 2020 OPĆE DOBRO - OBRAZAC PRORAČUNA - 2020 OPĆE DOBRO - UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2020 OPĆE DOBRO - OPISNI OBRAZAC 2020

GRADONAČELNIK
KLASA: 400-04/20-01/02
URBROJ:2162/02-03-03/2-20- 1
U Lipiku,  31.  01. 2020. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19),članka čl. 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18),  članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) i  čl. 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/16), Gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA FINANICIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA UDRUGA
ZA OPĆE DOBRO
KOJE ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA GRADA LIPIKA U 2020. GODINI

 

 1. Grad Lipik poziva udruge sa  da se prijave za financijsku podršku projektima.
 2. Prijave na Javni poziv se podnose iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava, zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, unapređenja kvalitete života i zaštite zdravlja, zaštite i promicanja prava manjinskih društvenih skupina, promicanja borbe protiv nasilja i diskriminacije, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, zaštite, brige i izobrazbe djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu,tehničke kulture, razvoja demokratske političke kulture, duhovnosti, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti, zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja i razvoja lokalne zajednice,  međunarodne suradnje, razvoja i promicanja znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja.
 3. Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog poziva planirani  iznos je 200.000,00 kuna.
  Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.
  Plaćanje odobrenog projekta izvršiti će se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva korisnika sredstava.
 4. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava  02. 03. 2020. godine.
 5. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.1.) Svi uvjeti za prijavu na ovaj Javni poziv detaljno su  opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga za opće dobro  za 2020. godinu.

  2.) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Lipika (www.lipik.hr).

  Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada) na sljedeću adresu:

GRAD LIPIK
34551 Lipik
Za Javni poziv za prijavu projekata udruga za opće dobroza 2020. godinu
– NE OTVARATI-

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga za opće dobro za 2020. godinu.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

6. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti  pismenim putem.

 

GRADONAČELNIK:
VinkoKasana, bacc.ing.agr.

Skip to content