JAVNI POZIV za financiranje /sufinanciranje projekata/programa za prijavu na međunarodne fondove

Dokumenti: Obrazac-opisa-programa-ili-projekta- međunarodni natječaj-2018-B1 Proračun - međunarodni fondovi Udruge - 2019 - međunarodni fondovi izjava_dvostruko financiranje Udruge - 2019- međunarodni fondovi 8 izjava_javni_izvori (3) Udruge 2019 Obrazac-izjave-prijavitelja- međunarodni fondovi (1) Udruge - Uputa-za-prijavitelje-europska unija -2019 V-3 Udruge 2019 - eu fondovi - partnerstvo

GRADONAČELNIK
KLASA:  400-04/19-01/06
URBROJ:2162/02-03-03/2-19-1
U Lipiku, 25.1.2019. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst),članka čl. 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14),  članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) i  čl. 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/16), gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

 

Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2019. godinu

U Proračunu Grada Lipika za 2019. godinu osigurana su sredstva za  sufinanciranje projekata koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2019. godinu.

Planirani  iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Grada Lipika za sufinanciranje projekata koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2019. godinu  u 2019. godini je 200.000,00 kuna.

Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći 150.000,00 kn.

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30.11.2019. godine.  .

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada  Lipika  (www.lipik.hr).

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD LIPIK

Ulica Marije Terezije 27

34551 LIPIK

s naznakom:

„Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2019. Godinu“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2019. godinu

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

 

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content