Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2023. godini, sukladno „Programu mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine“

Dokumenti: Javni poziv Odluka raspored sredstava Obrazac IZ.1 Obrazac IZ.2 Obrazac IZ.3 Obrazac O.M.1.2 Obrazac O.M.1.3 Obrazac O.M.2.1 Obrazac O.M.2.2 Obrazac O.M.2.3 Obrazac O.M.2.4 Obrazac O.M.3.1 Obrazac O.M.4.1 Obrazac O.M.4.3 Obrazac O.M.5.1 Odluka o zatvaranju javnog poziva MSP

Javni poziv je zatvoren dana 03. srpnja 2023. 

 

Temeljem članka 23. Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine (Službeni glasnik Grada Lipika broj 1/21, 1/22) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2023. godini, sukladno „Programu mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine“

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti u poduzetništvu na području Grada Lipika na temelju Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na de minimis potpore (Službeni Vjesnik Europske unije L 352/1) u daljnjem tekstu Uredba o potporama male vrijednosti.

Sukladno članku 3. Uredbe o potporama male vrijednosti, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 € tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.

Gornja granica iz stavka 3. ove točke primjenjuje se bez obzira na oblik potpore male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići.

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje se primjenjuje na poslovanje subjekata u poduzetništvu i obrtu u Republici Hrvatskoj.

 

2. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici su subjekti u poduzetništvu i obrtu utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/0263/0753/1256/13121/16) sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Lipika te obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području grada Lipika. Korisnici moraju u cijelosti biti u privatnom vlasništvu i imati minimalno jednog zaposlenika s područja grada Lipika na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme (osim za Mjeru 2.4). Korisnici su raspodijeljeni kako slijedi:

 1. Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura;
 2. Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura;
 3. Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

Dodatno se utvrđuju slijedeće kategorije Korisnika Programa:

 • Poduzetnik u turizmu – mikro, mali i srednji poduzetnik, obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, udruga te druga fizička i pravna osoba koja se bavi slijedećim djelatnostima:
  • Ugostiteljska djelatnost u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) što podrazumijeva pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja;
  • Usluge u turizmu koje pružaju pružatelji usluga u turizmu sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20);
 • Mladi poduzetnik – trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost s područja grada Lipika u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu života registrirani vlasnici i/ili u kojem osoba u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu života vodi Upravu;
 • Poduzetnik početnik – poduzetnik koji po prvi put osniva obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem na području grada Lipika, mlađi je od 55 godina, nije vlasnik drugog trgovačkog društva, obrta ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, nije suvlasnik u drugom trgovačkom društvu, obrtu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s udjelom većim od 51% te posluje kraće od dvije godine;
 • Žena poduzetnik – trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba koje samostalno obavlja djelatnost sa područja grada Lipika u kojem jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili je žena registrirana vlasnica i čiju upravu vodi žena;
 • Startup – trgovačko društvo ili obrtnik sa sjedištem na području grada Lipika koji posluje najviše godinu dana te mu je glavna djelatnost iz područja J, odjeljka 62 i 63, podskupine 58.2.

 

3.UVJETI PRIJAVE NA NATJEČAJ

Prijave se vrše sukladno uvjetima ovog Javnog poziva i Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine putem propisanih obrazaca koji se nalaze u privitku ovog poziva. Uz obrazac prijave, podnositelj je dužan priložiti svu dokumentaciju propisanu ovim javnim pozivom i obrascima prijave.

Podnositelj prijave može ostvariti potporu za najviše jednu mjeru godišnje.

Podnositelj prijave može izvršiti prijavu za potporu za najviše 3 mjere po ovom Javnom pozivu. Ukoliko podnositelj ostvari potporu za više mjera, bit će prihvaćena ona prijava koja je najpovoljnija za podnositelja.

U trenutku dostave prijave podnositelj prijave i vlasnik podnositelja ne smiju imati dugovanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Lipika. Ukoliko se utvrdi da su podnositelj prijave ili vlasnik podnositelja prijave na dan prijave imali dugovanja prema državnom proračunu ili proračunu Grada Lipika, njihova prijava bit će isključena iz daljnje analize.

Podnositelj prijave može odustati od prijave u svakom trenutku. U slučaju da korisnik odustane od dodjele potpore nakon sklapanja ugovora o suradnji, isti je dužan vratiti financijska sredstva isplaćena na osnovu ugovora o poslovnoj suradnji.

Grad Lipik zadržava pravo provjere i ispravka iznosa prijavljenih troškova od trenutka dostave prijave do trenutka do kojeg je korisnik u obvezi ispunjenja uvjeta utvrđenih pojedinom mjerom. Korisnik koji ostvari potporu po određenoj mjeri ne može u kalendarskoj godini koja slijedi godini u kojoj je ostvario potporu po određenoj mjeri ostvariti potporu za istu mjeru.

Osigurana financijska sredstva po pojedinoj mjeri utvrđena su Odlukom gradonačelnika Grada Lipika o rasporedu sredstava po područjima i mjerama za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za 2023. godinu; KLASA: 311-01/23-01/01, URBROJ: 2177-2-03/1-23-01 od 5. travnja 2023. koja se nalazi u privitku ovom Javnom pozivu.

Sredstva po ovom Javnom pozivu ne mogu biti dodijeljena za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za djelatnosti koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. raspoređene u područje A te za prijevozna sredstva.

 

4.PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I DOKAZI

Prihvatljivi troškovi za svaku mjeru zasebno su definirani u sklopu predmetne Mjere.

PDV je prihvatljiv trošak za subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Za subjekte koji koriste PDV kao pretporez, PDV nije prihvatljiv trošak.

Kao dokaz o plaćanju prihvatljiv je bankovni izvadak platnog prometa na kojem je vidljivo da je izvršena obveza plaćanja prema dobavljaču/isporučitelju.

 

5. NAMJENA POTPORE

Grad Lipik će poticati razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, dodjeljivanjem bespovratnih novčanih sredstava za slijedeća područja i mjere:

 1. Poboljšanje uvjeta poslovanja malog gospodarstva

Mjera 1.2. Potpora za korisnike koji će graditi poslovne prostore za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti na vlastitom zemljištu

Mjera 1.3. Potpora za korisnike koji obavljaju poduzetničke djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru na području grada Lipika

 1. Poboljšanje konkurentnosti i održivo poslovanje poduzetnika

Mjera 2.1. Potpore korisnicima za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme

Mjera 2.2. Potpore korisnicima za novo zapošljavanje

Mjera 2.3. Potpore korisnicima za certificiranje proizvoda

Mjera 2.4. Potpore korisnicima zaposlenim kod drugog poslodavca

 1. Poticanje otvaranja i razvoja startup-ova;

Mjera 3.1. Potpora za pokretanje poslovanja u IT djelatnostima

 1. Razvoj poduzetništva u turizmu

Mjera 4.1. Potpora korisnicima za razvoj turističkih proizvoda

Mjera 4.2. Potpora korisnicima za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta

Mjera 4.3. Potpora za pokretanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

 1. Promidžba poduzetništva i obrta

Mjera 5.1. Potpora korisnicima za promidžbu proizvoda i poslovanja

 

6. UVJETI PO MJERAMA

Mjera 1.2. Potpora za korisnike koji će graditi poslovne prostore za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti na vlastitom zemljištu

Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu

obiteljska poljoprivredna gospodarstva

žene poduzetnice

mladi poduzetnici

poduzetnici početnici

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.1.2.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar, presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 2. Izjava podnositelja da nema dugovanja prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.)
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZ.2.),
 5. Vlasnički list za nekretninu na kojoj će se vršiti ulaganje,
 6. Presliku osobne iskaznice vlasnika podnositelja zahtjeva,
 7. Izjavu podnositelja zahtjeva o broju zaposlenih unatrag 12 mjeseci (Obrazac IZ.3.),
 8. Preslika godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika – GFI-POD obrazac ovjeren u FINA-i (za obveznike poreza na dobit – trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti) ili Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena u Poreznoj upravi (za obveznike poreza na dohodak) za prethodnu godinu,
 9. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika.

Uz obrazac prijavitelj može priložiti:

 1. Račune, rješenja i druge dokumente koji dokazuju nastanak prihvatljivih troškova,
 2. Dokaz o plaćanju prihvatljivih troškova,
 3. Projektno tehničku dokumentaciju,
 4. Ostalu dokumentaciju.

Prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

 

POGODNOSTI

Potpora će se odobriti prijaviteljima koji će graditi/grade novi poslovni prostor za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti na vlastitom zemljištu na području grada Lipika za:

 1. Komunalnu naknadu –Korisnici se oslobađaju komunalne naknade kako slijedi:
  1. u prvoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 100% komunalne naknade;
  2. u drugoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 50% komunalne naknade;
  3. u trećoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 25% komunalne naknade;
 2. Komunalni doprinos – Grad Lipik oslobađa korisnika plaćanja 100% komunalnog doprinosa;
 3. Ulaganje u infrastrukturu potrebnu za priključenje na javni sustav odvodnje, javni vodoopskrbni sustav, plinovod te sustav opskrbe električnom energijom do 25 kW;
 4. Izradu projektno-tehničke dokumentacije za gradnju objekata poslovne i uslužne djelatnosti.

Korisniku će se potpora pod točkama 1. i 2. utvrditi rješenjem kao oslobođenje od plaćanja.

Za potpore navedene pod 3. i 4. udio sufinanciranja za uslužne djelatnosti iznosi 50% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 6.640 €.

Za potpore navedene pod 3. i 4. udio sufinanciranja za proizvodne djelatnosti iznosi 75% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 6.640 €.

Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike za potpore navedene pod 3. i 4. udio sufinanciranja za uslužne djelatnosti iznosi 75% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 6.640 €.

Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike za potpore navedene pod 3. i 4. udio sufinanciranja za proizvodne djelatnosti iznosi 100% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 6.640 €.

Odobrena potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima izvedenih radova i pruženih usluga.

Ukoliko korisnik izvrši novo zapošljavanje na puno radno vrijeme jedne ili više osoba s prebivalištem na području Grada Lipika, isključujući vlasnika ili osnivača, u roku od 6 mjeseci od dobivanja uporabne dozvole za poslovni prostor odobrit će mu se u narednoj godini 100% potpore po drugoj mjeri (Mjeri 2.1 te Mjeri 4.1) za koju se poduzetnik prijavi, ali do maksimalnog iznosa potpore.

Broj zaposlenih kod korisnika ne smije se smanjivati najmanje 2 (dvije) godine od dana zapošljavanja.

Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene radnike i odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde ili obrasci nadležne Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike te druga odgovarajuća dokumentacija definirana ugovorom.

 

Mjera 1.3. Potpora za korisnike koji obavljaju poduzetničku djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području grada Lipika

Korisnici: mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu

obiteljska poljoprivredna gospodarstva

žene poduzetnice

mladi poduzetnici

poduzetnici početnici

startup

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.1.3.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar, presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, presliku Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.)
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZ.2.),
 5. Presliku osobne iskaznice vlasnika podnositelja zahtjeva,
 6. Izjavu podnositelja zahtjeva o broju zaposlenih unatrag 12 mjeseci (Obrazac IZ.3.),
 7. Preslika Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika – GFI-POD obrazac ovjeren u FINA-i (za obveznike poreza na dobit – trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti) ili Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena u Poreznoj upravi (za obveznike poreza na dohodak) za prethodnu godinu,
 8. Ugovor o zakupu poslovnog prostora,
 9. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika.

Uz obrazac prijavitelj može priložiti:

 1. Račune, rješenja i druge dokumente koji dokazuju nastanak prihvatljivih troškova,
 2. Dokaze o plaćanju prihvatljivih troškova,
 3. Ostalu dokumentaciju.

Prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali nakon odobrenja sredstava Ugovorom o poslovnoj suradnji.

U trenutku podnošenja prijave ugovor o zakupu za poslovni prostor koji je predmet prijave mora biti sklopljen.

Najveći prihvatljivi iznos zakupnine po m² utvrđen je prema zonama i vrsti djelatnosti za koju se zakupljeni prostor koristi.

 1. zona obuhvaća područje naselja Lipik, II. zona obuhvaća naselja Filipovac, Dobrovac, Poljana te III. zona obuhvaća sva ostala naselja Grada Lipika.

S obzirom na vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuju se sljedeće grupe:

GRUPA I. – ugostiteljski objekti, novčarski objekti (banka, mjenjačica, osiguravajuće društvo), turistička i putnička agencija, objekti za igre na sreću, objekti za proizvodnju i prodaju predmeta od zlata, filigran, trgovine, uredski prostori;

GRUPA II. – objekti za obrtničke i osobne usluge te proizvodne djelatnosti;

GRUPA III. – objekti u kojima se obavlja djelatnost zdravstva, odgoja i obrazovanja, kulture, informiranja;

GRUPA IV. – garaže i garažna mjesta, skladišni prostori.

 

TABLICA ZA ODREĐIVANJE NAJVEĆEG PRIHVATLJIVOG IZNOSA MJESEČNE ZAKUPNINE

 

Grupa / Zona I.

€/m2

II.

€/m2

III.

€/m2

IV.

€/m2

I. 3,19 2,39 1,99 1,33
II. 2,39 1,99 1,33 0,93
III. 1,99 1,33 0,93 0,66

Isplata potpore će se vršiti po isteku svake godine sufinanciranja zakupnine, a nakon dostave dokaza o obračunatoj i plaćenoj zakupnini.

 

POGODNOSTI

Korisniku koji obavlja proizvodnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine:

 1. u prvoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 100 € mjesečno;
 2. u drugoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 66 € mjesečno;
 3. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 33 € mjesečno.

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku koji obavlja proizvodnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine:

 1. u prvoj godini 100% iznosa zakupnine, a najviše do 133 € mjesečno;
 2. u drugoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 100 € mjesečno;
 3. u trećoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 66 € mjesečno.

Korisniku koji obavlja ne-proizvodnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine:

 1. u prvoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 66 € mjesečno;
 2. u drugoj godini 35% iznosa zakupnine, a najviše do 46 € mjesečno;
 3. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 33 € mjesečno.

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici, mladom poduzetniku i startup-u koji obavljaju ne-proizvodnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine:

 1. u prvoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 100 € mjesečno;
 2. u drugoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 66 € mjesečno;
 3. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 33 € mjesečno.

Proizvodne djelatnosti su djelatnosti definirane Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. pod područjem C. Sve ostale djelatnosti smatraju se ne-proizvodnim djelatnostima.

Ukoliko korisnik za cijelo vrijeme trajanja potpore izvrši novo zapošljavanje na puno radno vrijeme osoba s prebivalištem na području Grada Lipika, isključujući vlasnika ili osnivača, odobrit će mu se povećanje postotka potpore kako slijedi:

Godina dodjele potpore Broj novozaposlenih osoba Proizvodna djelatnost – postotak potpore Ne-proizvodna djelatnost – postotak potpore
Poduzetnik Mladi, žena i poduzetnik početnik, startup Poduzetnik Mladi, žena i poduzetnik početnik, startup
1. godina 1  osoba 85% 100% 60% 85%
2. godina 1  osoba 60% 85% 45% 60%
3. godina 1  osoba 35% 65% 35% 35%
1. godina 2 osobe 95% 100% 70% 95%
2. godina 2 osobe 70% 100% 55% 70%
3. godina 2 osobe 45% 80% 45% 45%
1. godina 3 osobe 100% 100% 80% 100%
2. godina 3 osobe 85% 100% 65% 85%
3. godina 3 osobe 55% 100% 55% 55%

Prilikom povećanja postotka najviši iznos mjesečne potpore ostaje nepromijenjen.

Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene radnike i odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde ili obrasci nadležne Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike i druga odgovarajuća dokumentacija.

 

Mjera 2.1. Potpore korisnicima za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme

Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

žene poduzetnice

mladi poduzetnici

poduzetnici početnici

startup

Potpora se dodjeljuje za nabavu i ugradnju isključivo NOVIH strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, specijalne alate i opremu što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu.

Trošak nabave novih strojeva i opreme će biti prihvatljiv neovisno o državi nastanka troška.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.2.1.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar, presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, presliku Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.)
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
 5. Presliku osobne iskaznice vlasnika podnositelja prijave,
 6. Izjavu podnositelja zahtjeva o broju zaposlenih unatrag 12 mjeseci (Obrazac IZ.3.),
 7. Preslika Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika – GFI-POD obrazac ovjeren u FINA-i (za obveznike poreza na dobit – trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti) ili Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena u Poreznoj upravi (za obveznike poreza na dohodak) za prethodnu godinu,
 8. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika,
 9. Najmanje 1 ponuda s iskazanom cijenom i specifikacijama stroja ili opreme koja se nabavlja, a u slučaju da je stroj ili oprema nabavljena, račun s iskazanim nazivom, specifikacijama i cijenom stroja.

Uz obrazac prijavitelj može priložiti:

 1. Račune, rješenja, ugovor o kupoprodaji i druge dokumente koji dokazuju nastanak prihvatljivih troškova;
 2. Dokaz o plaćanju prihvatljivih troškova;
 3. Ostalu dokumentaciju.

Prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

 

POGODNOSTI

Grad Lipik će sufinancirati dio troškova u visini do 50%, a najviše do 3.320 € po prijavi.

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku sufinancirat će se dio troškova u visini do 75%, a najviše do 3.320 € po prijavi.

Isplata potpore vršit će se po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nabavljenoj, ugrađenoj i plaćenoj dugotrajnoj imovini.

 

Mjera 2.2. Potpora korisnicima za novo zapošljavanje

Korisnici: Mikro i mali subjekti u poduzetništvu i obrtu

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

žene poduzetnice

mladi poduzetnici

poduzetnici početnici

startup

Potpora se dodjeljuje za novo zapošljavanje zaposlenika s prebivalištem na području grada Lipika na puno radno vrijeme u vremenskom trajanju od minimalno godinu dana.

U trenutku sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji ugovor o radu sa zaposlenikom za kojeg će se ostvariti potpora mora biti sklopljen. Potpora će se isplatiti nakon isteka obveznog roka novog zapošljavanja po dostavi vjerodostojne dokumentacije.

Novim zapošljavanjem smatrat će se zapošljavanje za koje je sklopljen ugovor o radu najranije 1. siječnja 2023. godine.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.2.2.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar , presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, presliku Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.),
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZ.2.),
 5. Presliku osobne iskaznice vlasnika,
 6. Izjavu podnositelja zahtjeva o broju zaposlenih unatrag 12 mjeseci (Obrazac IZ.3.),
 7. Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika – GFI-POD obrazac ovjeren u FINA-i (za obveznike poreza na dobit – trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti) ili Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena u Poreznoj upravi (za obveznike poreza na dohodak) za prethodnu godinu,
 8. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika,
 9. JOPPD obrasci (zadnji i prvi za 12-mjesečno razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za čije novo zapošljavanje će se tražiti potpora)
 10. Ugovor/Nacrt ugovora o radu.

 

POGODNOSTI

Najveći iznos sufinanciranja dijela naknade za plaću je 1.330 €. Za poduzetnike početnike, žene poduzetnice i mlade poduzetnike sufinancirat će se dio naknade za plaću u visini 1.600 €.

Potpora će se isplatiti nakon isteka obveznog roka novog zapošljavanja po dostavi vjerodostojne dokumentacije.

 

Mjera 2.3. Potpore korisnicima za certificiranje proizvoda

Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

žene poduzetnice

mladi poduzetnici

poduzetnici početnici

obiteljska poljoprivredna gospodarstva

startup

Korisniku koji za svoj proizvod stekne pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i/ili drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla sufinancirat će se dio troškova u visini od 50%, a najviše do 335 € te najviše za 10 proizvoda.

Prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.2.3.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar , presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, presliku Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.) ,
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika.
 5. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.

Uz obrazac prijavitelj može priložiti:

 1. Račune, rješenja i druge dokumente koji dokazuju nastanak prihvatljivih troškova,
 2. Dokaz o plaćanju prihvatljivih troškova,
 3. Ostalu dokumentaciju.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik potpore obvezan je na proizvodu istaknuti grb Grada Lipika za koje je prethodno dobio pisanu suglasnost gradonačelnika Grada Lipika.

Potpora će se isplatiti po završenom postupku certificiranja proizvoda.

 

MJERA 2.4. Potpora korisnicima zaposlenim kod drugog poslodavca

Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu

žene poduzetnice

mladi poduzetnici

poduzetnici početnici

startup

Ova mjera odnosi se na poduzetnike koji nemaju zaposlenih osoba i/ili zaposleni su kod drugog poslodavca. Korisnik može ostvariti sredstva za nabavu strojeva i opreme u svrhu obavljanja svoje djelatnosti što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.2.4.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar, presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, presliku Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.)
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 5. Presliku osobne iskaznice vlasnika podnositelja prijave,
 6. Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika – GFI-POD obrazac ovjeren u FINA-i (za obveznike poreza na dobit – trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti) ili Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena u Poreznoj upravi (za obveznike poreza na dohodak) za prethodnu godinu,
 7. Najmanje 1 ponuda s iskazanom cijenom i specifikacijama stroja ili opreme koja se nabavlja, a u slučaju da je stroj ili oprema nabavljena, račun s iskazanim nazivom, specifikacijama i cijenom stroja.

Uz obrazac prijavitelj može priložiti:

 1. Račune, rješenja, ugovor o kupoprodaji i druge dokumente koji dokazuju nastanak prihvatljivih troškova;
 2. Dokaz o plaćanju prihvatljivih troškova;
 3. Ostalu dokumentaciju.

Prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

 

POGODNOSTI:

Poslovanje mora biti na području Grada Lipika, a sufinancirat će se dio troškova u visini do 50%, a najviše do 1.330 € po prijavi.

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku za nabavu strojeva i opreme u svrhu obavljanja svoje djelatnosti što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu sufinancirat će se dio troškova u visini do 75%, a najviše do 1.330 € po prijavi.

Isplata potpore vršit će se po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nabavljenoj, ugrađenoj i plaćenoj dugotrajnoj imovini.

 

MJERA 3.1.  Potpora za pokretanje poslovanja u IT djelatnostima

Korisnici: Startup

Sturtup-ovima za pokretanje poslovanja u IT djelatnostima odobrit će se potpora za podmirenje troškova poslovanja u iznosu do 4.650 € po prijavi.

Troškovi poslovanja podrazumijevaju troškove nabave novih strojeva/opreme i alata za obavljanje registrirane djelatnosti, troškove nabave računala, računalnih programa i prateće opreme (hardware i software) i troškove neto plaće do visine propisane minimalne plaće, a koja nije financirana javnim sredstvima iz drugih izvora.

Startup mora biti zakupnik poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Lipik, Poduzetničkom inkubatoru Donji Čaglić ili Poduzetničkom inkubatoru umjetne inteligencije u Lipiku.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.3.1.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar, presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, presliku Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.)
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 5. Presliku osobne iskaznice vlasnika podnositelja prijave,
 6. Izjavu podnositelja zahtjeva o broju zaposlenih unatrag 12 mjeseci (Obrazac IZ.3.),
 7. Dokaz o korištenju prostora Poduzetničkom inkubatoru Lipik, Poduzetničkom inkubatoru Donji Čaglić ili Poduzetničkom inkubatoru umjetne inteligencije u Lipiku,
 8. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika.
 9. Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika – GFI-POD obrazac ovjeren u FINA-i (za obveznike poreza na dobit – trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti) ili Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena u Poreznoj upravi (za obveznike poreza na dohodak) za prethodnu godinu,

Potpora će se isplatiti kako slijedi:

 1. 25% potpore po potpisu ugovora o poslovnoj suradnji;
 2. 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za prethodno isplaćeni dio potpore;
 • 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za prethodno isplaćeni dio potpore;
 1. 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za prethodno isplaćeni dio potpore;

Korisnik potpore obvezan je u roku od godinu dana od potpisa ugovora o poslovnoj suradnji utrošiti sredstva te izvijestiti Grad Lipik o utrošku uz dostavu vjerodostojne dokumentacije o svim nastalim i plaćenim troškovima.

Grad Lipik zadržava pravo kontrole poslovanja startup-a u svakom trenutku trajanja ugovora o poslovnoj suradnji.

 

Mjera 4.1. Potpora korisnicima za razvoj turističkih proizvoda

Korisnici: Poduzetnik u turizmu sa područja grada Lipika

Potpora će se dodijeliti za troškove kupnje, uređenja ili proširenja objekata, troškove informatizacije i modernizacije poslovanja, troškove opremanja prostora, troškove proširenja poslovanja u svrhu obavljanja djelatnosti u turizmu što uključuje ugostiteljsku djelatnost u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) što podrazumijeva pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja te usluge u turizmu koje pružaju pružatelji usluga u turizmu sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21).

Korisnicima koji će obavljati djelatnosti u turizmu na području grada Lipika odobrit će se potpora u iznosu 50% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 3.320 € po prijavi.

Ženama poduzetnicama, poduzetnicima početnicima i mladim poduzetnicima koji će obavljati djelatnosti u turizmu na području grada Lipika odobrit će se potpora u iznosu 75% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 3.320 € po prijavi.

Korisnik mora biti vlasnik objekta za koji se podnosi zahtjev za potporu.

Podnositelj zahtjeva mora biti vlasnik nekretnine u koju ulaže ili mora dugoročno (min. 10. godina od dana podnošenja zahtjeva) raspolagati nekretninom koja je predmet ulaganja. Ukoliko je podnositelj zahtjeva suvlasnik nekretnine koja je predmet ulaganja, isti mora dokazati da su suvlasnici suglasni sa ulaganjem koje je predmet zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva za ovu mjeru ne može ostvariti potporu za ulaganje koje je prihvatljivo za financiranje kroz NATJEČAJ za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje turizma na području Grada Lipika.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.4.1.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar, presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, presliku Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.),
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 5. Vlasnički list za nekretninu na kojoj će se vršiti ulaganje,
 6. Presliku osobne iskaznice vlasnika,
 7. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih unatrag 12 mjeseci (Obrazac IZ.3.),
 8. Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika – GFI-POD obrazac ovjeren u FINA-i (za obveznike poreza na dobit – trgovačka društva i fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti) ili Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena u Poreznoj upravi (za obveznike poreza na dohodak),
 9. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika,
 10. Najmanje 1 ponudu s iskazanom cijenom i specifikacijama radova ili opreme koja se nabavlja, a u slučaju da su radovi izvršeni ili oprema nabavljena, račun s iskazanim nazivom, specifikacijama i cijenom stroja.

Uz obrazac prijavitelj može priložiti:

 1. Račune, rješenja i druge dokumente koji dokazuju nastanak prihvatljivih troškova,
 2. Dokaz o plaćanju prihvatljivih troškova,
 3. Projektno tehničku dokumentaciju,
 4. Ostalu dokumentaciju.

Prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

 

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik kojem je odobrena potpora ove Mjere dužan je započeti obavljati djelatnost u turizmu na području grada Lipika najkasnije za 6 mjeseci od isplate potpore. Iznimno, ukoliko korisnik zbog objektivnih okolnosti ne započne s obavljanjem djelatnosti u turizmu u roku, isti se može produžiti, najduže za 6 mjeseci, pod istim uvjetima odlukom gradonačelnika.

 

Rok za početak obavljanja djelatnosti se može produžiti za najviše šest mjeseci odlukom gradonačelnika.

Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima izvedenih radova i pruženih usluga.

 

MJERA 4.3. Potpora za pokretanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Korisnici: Poduzetnik u turizmu sa područja grada Lipika

žene poduzetnice

mladi poduzetnici

poduzetnici početnici

Korisnicima koji će obavljati poslove tradicijskih odnosno umjetničkih obrta na području grada Lipika za troškove registracije, kupnje opreme, uređenja prostora za obavljanje djelatnosti, troškove informatizacije i modernizacije poslovanja odobrit će se potpora u iznosu do 3.320 € po prijavi.

Ženama poduzetnicama, poduzetnicima početnicima i mladim poduzetnicima koji će obavljati poslove tradicijskih odnosno umjetničkih obrta području grada Lipika za troškove registracije, kupnje opreme, uređenja prostora za obavljanje djelatnosti, troškove informatizacije i modernizacije poslovanja odobrit će se potpora u iznosu do 4.000 € po prijavi.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.4.3.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar,
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.),
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 5. Vlasnički list za nekretninu na kojoj će se vršiti ulaganje,
 6. Presliku osobne iskaznice vlasnika,
 7. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih unatrag 12 mjeseci (Obrazac IZ.3.),
 8. Presliku Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika – GFI-POD obrazac ovjeren u FINA-i (za obveznike poreza na dobit – fizička osoba po izjavi – obrtnici i samostalne djelatnosti) ili Prijava poreza na dohodak s Pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena u Poreznoj upravi (za obveznike poreza na dohodak),
 9. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika,
 10. Najmanje 3 ponude s iskazanom cijenom i specifikacijama radova ili opreme koja se nabavlja, a u slučaju da su radovi izvršeni ili oprema nabavljena, račun s iskazanim nazivom, specifikacijama i cijenom stroja.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik kojem je odobrena potpora ove Mjere dužan je započeti obavljati djelatnost tradicijskih i umjetničkih obrta na području grada Lipika najkasnije za 6 mjeseci od isplate potpore što podrazumijeva komercijalnu prodaju suvenira koji predstavljaju Lipik. Rok za početak obavljanja djelatnosti se može produžiti za najviše šest mjeseci odlukom gradonačelnika.

Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima izvedenih radova i pruženih usluga.

 

Mjera 5.1.Potpora korisnicima za promidžbu proizvoda i poslovanja

Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu sa područja grada Lipika

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Korisnicima koji će promovirati svoje proizvode i poslovanje sufinancirat će se troškovi reklame u iznosu do 665 €.

Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike koji će promovirati svoje proizvode i poslovanje sufinancirat će se troškovi reklame u iznosu do 1.000 €.

Prihvatljivi su troškovi oni koji su nastali nakon 1. siječnja 2023. godine.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na navedenu mjeru vrši se putem Obrasca O.M.5.1.

Uz obrazac prijavitelj je obvezan priložiti:

 1. Presliku Rješenja o upisu u sudski registar , presliku Obrtnice ili Rješenja o upisu u obrtni registar, Rješenja upisa u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
 2. Izjavu podnositelja zahtjeva o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.),
 3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,
 4. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 5. Elektronički zapis o radnopravnom statusu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za minimalno jednog zaposlenika.
 6. Ponudu s iskazanom cijenom i specifikacijama usluge oglašavanja, a u slučaju da je usluga izvršena, račun s iskazanim nazivom, specifikacijama i cijenom usluge.

Uz obrazac prijavitelj može priložiti:

 1. Račune, rješenja i druge dokumente koji dokazuju nastanak prihvatljivih troškova,
 2. Dokaz o plaćanju prihvatljivih troškova,
 3. Ostalu dokumentaciju.

POGODNOSTI

Uz navedeno, korisnicima će se omogućiti korištenje led displaya u Poduzetničkoj zoni Lipik II bez naknade tijekom cijele godine.

Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije da je usluga reklamiranja izvršena.

 

 • POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima kako je navedeno u točki VI. ovog Javnog poziva i nalaze se u privitku ovo Javnog poziva.

Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku mjeru pojedinačno na predviđenom obrascu.

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu Obrascem i ovim Javnim pozivom. Ukoliko dokumentacija dostavljena na Javni poziv nije na hrvatskom jeziku, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i prijevod na hrvatski jezik. Ukoliko iznosi na temelju koji se utvrđuje visina potpore nisu izraženi u eurima, za izračun iznosa potpore relevantan je srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan podnošenja zahtjeva.

Prijave se podnose isključivo preporučeno poštom od 24. travnja 2023. godine od 10:00 sati. Javni poziv je otvoren do 30. studenog 2023. godine ili do iskorištenja sredstava predviđenih ovim pozivom.

Podnositelji zahtjeva mogu za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva kontinuirano postavljati pitanja. Pitanja se mogu postavljati do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na službenoj stranici Grada Lipika u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Mjeru na koju se odnosi pitanje moguće je postaviti isključivo putem službene Internet stranice Grada Lipika. S ciljem poštivanja načela jednakog tretmana, Grad Lipik nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite kao niti održavati pojedinačne sastanke s prijaviteljima ili potencijalnim prijaviteljima od objave Javnog poziva.

Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

 

GRAD LIPIK, MARIJE TEREZIJE 27, 34551 LIPIK

s naznakom „Zahtjev za potporu u 2023. godini – poduzetništvo“

 

 

 • POSTUPAK DODJELE POTPORE

Potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima i postupku propisanom Programom mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine (Službeni glasnik Grada Lipika broj: 1/21, 1/22).

Zahtjevi pristigli po ovom Javnom pozivu obrađivat će se redoslijedom zaprimanja a sve do utroška predviđenih sredstava po pojedinoj mjeri.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje se sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.

Za potrebe pregleda i analize pristiglih prijava gradonačelnik Grada Lipika je imenovao Povjerenstvo za dodjelu potpora po mjerama za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Na temelju prijedloga Povjerenstva gradonačelnik Grada Lipika će donijeti odluku o dodjeli potpora u kojoj se navodi mjera za koju se dodjeljuje potpora, iznos planiranih sredstava po pojedinoj mjeri, naziv (ime) korisnika potpore, dodijeljeni iznos i namjena potpore.

Odluka će se objaviti na službenim internetskim stranicama Grada Lipika www.lipik.hr.

Temeljem odluke o dodjeli potpora s korisnikom će se sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji kojim će se regulirati isplata potpore, namjensko trošenje sredstava te izvještavanje o utrošku dobivenih potpora.

Korisnik koji ostvari potporu po određenoj mjeri ne može u slijedeće dvije godine ostvariti potporu za istu mjeru.

Korisnik koji potporu utroši suprotno namjeni utvrđenoj ovim Programom javnim pozivom i ugovorom o poslovnoj suradnji te ne poštuje odredbe ovog Programa, javnog poziva i ugovora o suradnji obvezan je vratiti iznos primljenih sredstava. Isti će biti isključen iz odobrenja potpore za sve mjere utvrđene ovim Programom i za razdoblje za koje je Program utvrđen.

 1. MOGUĆNOST PRIGOVORA

Prijavitelj kojem nije odobrena potpora može na njegov zahtjev u roku od 5 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima izvršiti uvid u ocjenu njihove prijave uz pravo Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama u Povjerenstvu.

Na odluku o dodjeli potpora prijavitelji imaju pravo prigovora koji se može izjaviti u roku od 5 dana od dana objave odluke o dodjeli potpora.

Prigovor se izjavljuje gradonačelniku Grada Lipika koji donosi odluku o prigovoru u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu prigovora. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli potpore i daljnju provedbu postupka dodjele.

Postupak dodjele potpore je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak.

 

 1. PRAVILA VIDLJIVOSTI

Korisnici mjera utvrđenih ovim Program dužni su na primjeren način označiti nabavljenu dugotrajnu imovinu i certifikate. Način i sadržaj označavanja te detaljnije odredbe utvrdit će se ugovorom o poslovnoj suradnji.

 

 1. ZAKLJUČNE ODREDBE

Grad Lipik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

Pročelnica:

Veronika Prhal

KLASA: 371-02/23-01/01

URBROJ: 2177-2-03/1-22-02

U Lipiku, 7. travnja 2023.

Skip to content