Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2024. godini, sukladno „Programu razvoja poljoprivrede na području Grada Lipika za 2016.-2027. godinu“

Dokumenti: Izjava o nepostojanju duga prema gradu Lipiku Izjava o primljenim potporama P-1 obrazac P-2 obrazac P-3 obrazac P-4 obrazac P-5 obrazac

 

Na temelju članka 8. Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Lipika za razdoblje 2016.-2027. godine (Službeni glasnik Grada Lipika br. 17/15 i 1/21) gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2024. godini, sukladno

„Programu razvoja poljoprivrede na području Grada Lipika za 2016.-2027. godinu“

UVODNE ODREDBE

I.

            Ovim Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Lipika u 2024. godini s pripadajućom dokumentacijom.

NAMJENA POTPORA

II.

            Grad Lipik će u 2024. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za:

 

 1. Osjemenjivanje stoke,
 2. Izrada dokumentacije prijave za ostvarivanja bespovratnih sredstava,
 3. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje,
 4. Razvoj voćarstva i vinogradarstva,
 5. Zaštita nasada i stoke od divljači.

Prilikom dodjele potpora kao prihvatljivi troškovi priznat će se samo oni nastali u 2024. godini.

Ukoliko je korisnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost, iskazani porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak.

 

PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA / KORISNICI POTPORA

III.

            Korisnici potpora iz proračuna Grada Lipika, mogu biti:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Lipika,

– poljoprivredna gospodarstva čija se proizvodnja odvija na području Grada Lipika,

– poljoprivredna gospodarstva koja nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Lipiku.

 

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, poljoprivredne udruge, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPOR

IV.

 1. Potpora za osjemenjivanje stoke

 

Pravo na potporu za osjemenjivanje stoke odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je upisano u Jedinstveni registar domaćih životinja koje za svoja goveda i svinje (u daljnjem tekstu: stoke) namijenjene za prehranu ljudi, vrši osjemenjivanje.

 

Potpora se odobrava za sufinanciranje troškova osjemenjivanja po grlu stoke jednom godišnje u iznosu od 26,54 EUR, a najviše do 1.990,84 EUR po korisniku godišnje.

Odobrena potpora do visine 663,61 EUR isplaćuje se korisniku na žiro račun u roku od 30 dana od odobrenja. Za odobrene potpore u visini većoj od 663,61 EUR potpora se isplaćuje korisniku na žiro račun u dva dijela i to: 50% iznosa u roku od 30 dana od odobrenja, a 50 % najkasnije do 30. studenog tekuće godine.

 

 1. Potpora za izradu dokumentacije prijave za ostvarivanje bespovratnih sredstava

 

Potpora se odobrava za uslugu izrade dokumentacije neophodne za prijavu na natječaje za ostvarivanja bespovratnih sredstava.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 20% nabavne cijene izvršene usluge po priloženom računu (bez PDV-a), a najviše do iznosa 663,61 EUR po korisniku godišnje.

Odobrena potpora isplaćuje se korisniku na žiro račun u roku od 30 dana od odobrenja.

 

 1. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

 

Pravo na potporu za nabavu, postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji ostvaruje se za minimalnu površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno minimalno 1.000 m² za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja i drugih kultura na otvorenom, a minimalno 300 m² u zaštićenom prostoru.

Potpora se odobrava za kopanje ili bušenje bunara, nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) u iznosu do 20% nabavne cijene radova i usluga po priloženom računu (bez PDV-a), a najviše do iznosa 663,61 EUR po korisniku godišnje.

Odobrena potpora isplaćuje se korisniku na žiro račun u roku od 30 dana od odobrenja.

 

 1. Potpora za razvoj voćarstva i vinogradarstva

 

Potpora se odobrava za subvencioniranje nabave sadnog materijala, troškova analize tla te armature i žice za trajne nasade i vinograde u iznosu od 20% njihove nabavne cijene po priloženom računu (bez PDV-a) odnosno najviše do iznosa 663,61 EUR po korisniku godišnje.

Pravo na potporu, ostvaruje se za minimalnu površinu od 0,5 ha trajnog nasada.

Odobrena potpora isplaćuje se korisniku na žiro račun u roku od 30 dana od odobrenja.

 

 1. Potpora za zaštitu nasada i stoke od divljači

 

Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka za ograđivanje poljoprivrednih površina što uključuje troškove nabave električnog pastira, žice i repelente za divljač.

Pravo na potporu ostvaruje se za minimalnu površinu od 0,5 ha poljoprivredne površine.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 20% nabavne cijene izvršenih radova i usluga po priloženom računu (bez PDV-a) odnosno najviše do iznosa 663,61 EUR po korisniku godišnje.

Odobrena potpora isplaćuje se korisniku na žiro račun u roku od 30 dana od odobrenja.

 

POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

V.

            Zahtjevi za dodjelu potpore podnose se na slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva:

 • obrazac P-1: Zahtjev za dodjelu potpore osjemenjivanje stoke, goveda i svinje,
 • obrazac P-2: Zahtjev za dodjelu potpore izrada dokumentacije prijave za ostvarivanje bespovratnih sredstava,
 • obrazac P-3: Zahtjev za dodjelu potpore za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje,
 • obrazac P-4: Zahtjev za dodjelu potpore za razvoj voćarstva i vinogradarstva,
 • obrazac P-5: Zahtjev za dodjelu potpore za zaštita nasada i stoke od divljači.

Obrazac zahtjeva za pojedinu mjeru potpore nalazi se na službenoj internet stranici Grada Lipika www.lipik.hr ili se može osobno podignuti u Odsjeku za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Lipika, soba br. 11.

Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno na predviđenom obrascu.

Uz zahtjev se obvezno dostavlja pripadajuća dokumentacija navedena u istom.

Dokumentacija koja se obvezno dostavlja uz zahtjev može se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Ostvarivanje potpora iz Programa nije međusobno isključeno, osim u slučaju nastupa dvostrukog financiranja iz više izvora.

VI.

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Lipika, tijekom cijele godine, a najkasnije 31. listopada 2024. godine ili do iskorištenja sredstava.

 

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Grad Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Zahtjev za potporu u 2024. godini sukladno „ Programu razvoja poljoprivrede na području grada Lipika za 2016.-2027. godinu“ i navedenom potporom male vrijednosti za koju se podnosi zahtjev.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

POSTUPAK DODJELE POTPORA

VII.

            Potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima i postupku propisanom Programom razvoja poljoprivrede na području Grada Lipika za razdoblje 2016.-2027. godine (Službeni glasnik Grada Lipika br. 17/15 i 1/21), a nakon provjere Ministarstva poljoprivrede, da predviđeni iznos potpore male vrijednosti ne prelazi bilo koju od gornjih granica navedenih u članku 3. Uredbe (EU) 2019/316.

Ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine (tekuća i prethodne dvije) te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Zahtjevi pristigli po ovom Javnom pozivu obrađivat će se redoslijedom zaprimanja do utroška predviđenih sredstava za navedene namjene.

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene pristiglih zahtjeva, podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima istog.

Odluka gradonačelnika o odobrenim bespovratnim potporama bit će dostavljena svakom korisniku potpore.

VIII.

Grad Lipik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

Skip to content