Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2020. godinu

Dokumenti: KULTURA - OBRAZAC PRORAČUNA - 2020 KULTURA - OPISNI OBRAZAC - 2020 KULTURA- IZJAVA O PARTNERSTVU- 2020 KULTURA- UPUTA ZA PRIJAVITELJE -2020 KULTURA - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 2020

GRADONAČELNIK
KLASA: 400-04/20-01/03
URBROJ: 2162/02-03-03/2-20-1
U Lipiku, 31. 01. 2020.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka čl. 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18),  članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) i  čl. 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/16), gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA
IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2020. GODINU

 

1)      Javne potrebe u kulturi za koje su osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Lipika za 2020. godinu jesu djelatnosti u kulturi, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Lipik, a koje će se sufinancirati prema mogućnostima proračuna.

2)      Pravo podnošenja prijava na Javni poziv za prijavu projekata u kulturi Grada Lipika za 2020. godinu imaju udruge, ustanove u kulturi, samostalni i slobodni umjetnici koji obavljaju djelatnost u kulturi.

3)      Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

a) likovne djelatnosti,
b) muzejsko-galerijske djelatnosti,
c) glazbene djelatnosti,
d) glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,
e) kazališne djelatnosti,
f) filmske i video djelatnosti,
g) knjižne i nakladničke djelatnosti,
h) knjižnične djelatnosti,
i) nove medijske kulture,
j) znanstveno-istraživačke djelatnosti,
k) kulturno-umjetničkog amaterizma,
i) ostalo

4)      Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 150.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 35.000,00kuna.

Plaćanje odobrenog projekta izvršiti će se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva korisnika sredstava.

5)      Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 02. 03. 2020.

6)      Svaki prijavitelj  može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti prijavitelj može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:

1) udruga u kulturi;
2) ustanova u kulturi;
3) samostalni i slobodni umjetnici;

 

7)      Svi uvjeti za prijavu na ovaj Javni poziv detaljno su  opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2020. godinu.

8)      Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Lipika (www.lipik.hr).

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada) na sljedeću adresu:

GRAD LIPIK
34551 Lipik
Za Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture
za 2020. godinu – NE OTVARATI

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja kulture za 2020. godinu.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

9)      Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti  pismenim putem.

 

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content