Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2024. Godinu

Dokumenti: KULTURA - JAVNI POZIV- 2024- KULTURA - OPISNI OBRAZAC - 2024 KULTURA - OBRAZAC PRORAČUNA - 2024. KULTURA - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 2024

Na temelju odredbi članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22), članka 10. i 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( „Narodne novine 26/15 i 37/21), te članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika ( „Službeni glasnik Grada Lipika“ br.1/16, gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2024. GODINU

 

  • Javne potrebe u kulturi za koje su osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Lipika za 2024. godinu jesu djelatnosti u kulturi, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Lipik, a koje će se sufinancirati prema mogućnostima proračuna.

 

  • Pravo podnošenja prijava na Javni poziv za prijavu projekata u kulturi Grada Lipika za 2024. godinu imaju udruge, ustanove u kulturi, samostalni i slobodni umjetnici koji obavljaju djelatnost u kulturi.

 

  • Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

a) likovne djelatnosti,

b) muzejsko-galerijske djelatnosti,

c) glazbene djelatnosti,

d) glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,

e) kazališne djelatnosti,

f) filmske i video djelatnosti,

g) knjižne i nakladničke djelatnosti,

h) knjižnične djelatnosti,

i) nove medijske kulture,

j) znanstveno-istraživačke djelatnosti,

k) kulturno-umjetničkog amaterizma,

i) ostalo.

                                              

  • Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 10.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 132,72 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 4.645,30 eura.

 

Plaćanje odobrenog projekta izvršiti će se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva korisnika sredstava.

 

  • Rok za podnošenje prijedloga projekata je 120 dana, a završava01.2024.

 

  • Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti prijavitelj može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:

1) udruga u kulturi;

2) ustanova u kulturi;

3) samostalni i slobodni umjetnici;

 

  • Svi uvjeti za prijavu na ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2024. godinu.

 

  • Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Lipika (www.lipik.hr).

 

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada) na sljedeću adresu:

 

GRAD LIPIK

M. Terezije 27

34551 Lipik

Za Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture

za 2024. godinu – NE OTVARATI

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja kulture za 2024. godinu.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

  • Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: dragana.daic@lipik.hr i financije@lipik.hr do najkasnije 20.siječnja 2024.

 

KLASA: 402-03/23-01/64

URBROJ:2177-02-03-03/1-23-1

U Lipiku 29.09.2023.

 

GRADONAČELNIK:

 Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content