JAVNI POZIV za prijavu projekata iz područja sporta 2019. godinu

Dokumenti: OBAZAC PRORAČUNA EVIDENCIJSKI LIST 2019 OPISNI OBRAZAC 2019 UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2019 IZJAVA O PARTNERSTVU 2019

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-04/19-01/05

URBROJ:2162/02-03-03/2-19-1

U Lipiku, 25. 01. 2019. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst), članka 74. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15),članka čl. 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14),  članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) i  čl. 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/16), gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA

 IZ PODRUČJA SPORTA ZA 2019. GODINU

 

U Proračunu Grada Lipika  za 2019. godinu osigurana su  sredstva za financijsku potporu projekata sportskih udruga  namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta.

Ukupno planirana vrijednost javnog poziva je 600.000,00. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći 270.000,00 kn.

Plaćanje odobrenog  projekta izvršiti će se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva korisnika sredstava.

Sredstva ovog Javnog poziva raspoređivat će se  na način koji   osigurava  provođenje aktivnosti kojima  će zadovoljiti   onaj  dio  javnih potreba u sportu na području Grada Lipika  koji provode  sportske udruge i to:

–          (su)financirati redovni rad sportskih udruga koje su uključene u redovan sustav sportskih natjecanja u skladu s potrebama ranga natjecanja, odnosno natjecateljske lige,

–          osigurati očuvanje postignute razine kvalitete onih sportskih klubova koji se  natječu u višim  kategorijama i  ligama,

–          osigurati da se što veći broj djece i mladeži uključi u sport.

 

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave, a završava  25.02.   2019. godine.

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada  Lipika  (www.lipik.hr).

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD LIPIK

34551 LIPIK

s naznakom:

„JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA

IZ PODRUČJA SPORTA ZA 2019. GODINU – NE OTVARATI!“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta za 2019. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

 

 

GRADONAČELNIK:

VinkoKasana, bacc.ing.agr.

Skip to content