JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Lipika radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Dokumenti: JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Lipika Obrazac 1_Zahtjev za kupnju stana Obrazac 2_Izjava o izvanbračnoj zajednici Obrazac 3_ Izjava o vlasništvu stana ili kuće ili neodgovarajućeg stana ili kućei ili prvom stjecanju nekretnine Obrazac 4_Izjava o stanovanju kod člana obitelji Obrazac 5_Izjava o privoli Odluka Gradonačelnika

Temeljem članka 18. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 4/2021), članka 54. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 1/2021), gradonačelnik Grada Lipika, Vinko Kasana, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

na području Grada Lipika radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

 

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Lipika, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Lipika imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Prvenstveno na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja.

Prednost na izbor iz poticajne stanogradnje, na sklapanje predugovora o kupoprodaji, odnosno sklapanje ugovora o kupoprodaji stana iz poticane stanogradnje imaju podnositelji s većim zbrojem bodova na Listi prvenstva.

II.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa službene stranice Grada Lipika: www.lipik.hr.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

 • 1) presliku domovnice ili osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
 • 2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
 • 3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana s prikazanim ukupnim vremenom prebivanja na području Grada Zagreba za podnositelja zahtjeva, a koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • 4) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te supotpisanu od strane dva svjedoka (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • 5) dokaz o nepostojanju (odgovarajućeg) stana ili kuće u vlasništvu:
 • Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starija od 30 dana)
 • Uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana)
 • ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili
 • ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana imaju u vlasništvu neodgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu,
 • 6) dokaz stambenog statusa:
 • važeći ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom kao dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca (ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija, podaci o najmodavcu, odnosno vlasniku stana), ili
 • važeći ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva), ili
 • ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te vlasnički list (posjedovni list) za nekretninu člana obitelji u slučaju iz članka 6. točka c)
 • 7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma – u preslici),
 • 8) za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presudu/rješenje o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu
 • 9) dokaz o školovanju djece – potvrda / uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju,
 • 10) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
 • 11) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 • 12) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 • 13) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva.
 • 14) Ostale dokaze kojima odgovarajuće dokazuje uvjete iz Odluke

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike. Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama Grada Lipika najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

Prilikom pregleda i bodovanja svakog pojedinog zahtjeva Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a sve u cilju sagledavanja svih relevantnih činjenica u pogledu podnositelja zahtjeva.

III.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se isključivo putem pošte i to do 12. studenog 2021. godine  na adresu:

GRAD LIPIK, MARIJE TEREZIJE 27, 34 551 LIPIK,

 uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a – Grad Lipik – NE OTVARAJ”

IV.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 4/2021).

V.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Grada Lipika.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. Podnositelj zahtjeva iskazivanjem interesa za kupnju stana iz Programa POS-a daje svoju privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu utvrđivanja Liste reda prvenstva i provođenja svih aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom i Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Lipika.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stanova prema programu POS-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada Lipika, a o osnovanosti prigovora odlučuje gradonačelnik Grada Lipika.

VI.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj stranici Grada Lipika, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

 

KLASA: 370-03/21-01/01

UR.BROJ: 2162/02-03/1-21-3

Lipik, 19. srpnja 2021.

Skip to content