Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora – međunarodnih fondova za 2020. godinu

Dokumenti: Obrazac-opisa-programa-ili-projekta- međunarodni natječaj-2020 Proračun - međunarodni fondovi 2020 udruge - 2020 - međunarodni fondovi izjava - dvostruko financiranje udruge - 2020- međunarodni fondovi - izjava javni izvori udruge 2020 Obrazac-izjave-prijavitelja- međunarodni fondovi udruge - Uputa-za-prijavitelje-europska unija -2020 doc udruge 2020- eu fondovi - partnerstvo

GRADONAČELNIK
KLASA:  400-04/20-01/06
URBROJ:2162/02-03-03/2-20-1
U Lipiku, 31.  01.  2020. godine

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19),članka čl. 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18),  članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) i  čl. 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/16), gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

 

Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2020. godinu

U Proračunu Grada Lipika za 2020. godinu osigurana su sredstva za  sufinanciranje projekata koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2020. godinu.

Planirani  iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Grada Lipika za sufinanciranje projekata koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2020. godinu  u 2020. godini je 550.000,00 kuna.

Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći 150.000,00 kn.

 

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30.11. 2020. godine.  .

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada  Lipika  (www.lipik.hr).

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD LIPIK
34551 LIPIK

s naznakom:
„Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2020. godinu“

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora –  međunarodnih fondova za 2020. godinu

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content