JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2020. godinu

Dokumenti: DOMOVINSKI RAT - IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA DOMOVINSKI RAT - OBRAZAC PRORAČUNA - 2020 DOMOVINSKI RAT - UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2020 DOMOVINSKI RAT- IZJAVA O PARTNERSTVU 2020 DOMOVINSKI RAT- OPISNI OBRAZAC 2020

GRADONAČELNIK
KLASA: 400-04/20-01/04
URBROJ:2162/02-03-03/2-20-1
U Lipiku, 31. 01. 2020. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 ),članka čl. 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13,  2/14, 1/18),  članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) i  čl. 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/16), Gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

 

JAVNI POZIV
za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika
iz Domovinskog rata za 2020. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava programa javnih potreba iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi, zdravstvene zaštite, promicanja vrijednosti Domovinskog rata  koji će se (su)financirati iz Proračuna Grada Lipika  za 2020. godinu.

Za financiranje projekata u okviru ovog javnog poziva raspoloživ je iznos od 80.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći 30.000,00 kuna.

Plaćanje odobrenog projekta izvršiti će se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva korisnika sredstava.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 02. 03. 2020. godine.

 

Prijave se podnose za sljedeća područja:

  1. promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
  2. podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
  3. aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma za samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske i komemoracijske aktivnosti,
  4. jačanje kapaciteta udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata te institucionalna podrška udrugama.

Svaki prijavitelj  može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti prijavitelj može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Svi uvjeti za prijavu na ovaj Javni poziv detaljno su  opisani u Uputama za prijavitelje na

Javni poziv za sufinanciranje projekata  udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2020. godinu.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Lipika (www.lipik.hr).

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Grada) na sljedeću adresu:

GRAD LIPIK
34551 Lipik

Za Javni poziv
za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika
iz Domovinskog rata za 2020. godinu
– NE OTVARATI –

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2020. godinu

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

GRADONAČELNIK:
VinkoKasana, bacc.ing.agr.

Skip to content