NATJEČAJ za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje turizma na području Grada Lipika u 2023. godini

Dokumenti: Natječaj za dodjelu potpora u turizmu - Grad Lipik u 2023 Izjava da korisnik nije u stečaju- 2023 Izjava o koristenim deminimis potporama-2023 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja-2023 Obrazac prijave za dodjelu potpora za ulaganje u turizam u Gradu Lipiku u 2023

Na temelju članka 13. Odluke o potporama u  turizmu na području Grada Lipika (“Službeni glasnik Grada Lipika” broj 3/17 i 5/21) Povjerenstvo za potpore u turizmu objavljuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj

 i unaprjeđenje  turizma na području Grada Lipika

u 2023. godini

 

  1. PREDMET NATJEČAJA

 

Predmet ovoga Natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Grada Lipika za 2023. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje  turizma na području Grada Lipika (nastavno: Grad).

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Grada za 2023. godinu.

 

 

2. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

 

Potpora  se  dodjeljuje  za:

–  povećanju i unaprjeđenju smještajnih kapaciteta,

–  ostvarenja boljih turističkih rezultata,

–  promociji turističkih potencijala Grada,

–  unaprjeđenju i proširenju turističke ponude.

 

Potpora iznosi 265,45 € po ležaju za kvalitetu smještaja s 2 zvjezdice. 398,17 € za kvalitetu smještaja s 3 zvjezdice i 530,89 € za kvalitetu smještaja s 4 zvjezdice.

Za povećanje kvalitete smještaja u višu kategoriju, naknadu čini razlika između utvrđenih naknada u prethodnom stavku.

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

 

  1. KORISNICI POTPORA

 

Korisnici potpora su:

– obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

– obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u turizmu,

udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike turizma,

– druge fizičke i pravne osobe.

Korisnici potpora su fizičke i pravne osobe koje djelatnost obavljaju na području Grada.

 

 

4. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Pravo prijave za dodjelu potpore imaju korisnici pod sljedećim uvjetima:

– da su registrirani za  iznajmljivanje soba i postelja za koju se podnosi prijava,

– da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu što se dokazuje Potvrdom o nepostojanju duga (Potvrda Ministarstva financija – Porezne uprave) i  Proračunu Grada što se utvrđuje uvidom u službene evidencije Grada.

– da se mjesto ulaganja nalazi na području Grada.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji  koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz gradskog  proračuna.

 

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom obrascu.

 

Podnositelj prijavi  za dodjelu potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • popunjen propisan obrazac prijave
  • dokaz da je podnositelj prijave registriran za djelatnost za koju podnosi prijavu,
  • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis),
  • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  • izjava da podnositelj prijava nije blokiran, u stečaju ili postupku stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije,
  • Potvrda Ministarstva financija – Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu
  • IBAN tekućeg ili žiro računa podnositelja prijave
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku o sjedištu tvrtke za pravne osobe.

 

 

6. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

 

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine.

 

Prijave se dostavljaju Povjerenstvu,  putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika (u daljnjem tekstu: JUO), s naznakom „Prijava za dodjelu financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Lipiku – ne otvaraj“ i to:

 

poštom na adresu:

 

GRAD LIPIK

Matije Terezije 27

34551 Lipik

 

ili osobno:

 

U PISARNICI GRADSKE UPRAVE

Matije Terezije 27

34551 Lipik

 

 

U slučaju nepotpune prijave JUO upućuje pisani poziv za dopunu. Podnositelj prijave je dužan dopuniti prijavu u roku 8 dana od dana primitka pisanog poziva za dopunu. Ukoliko u navedenom roku nije dostavljena tražena dokumentacija prijava će se smatrati nepotpunom.

Podnositelji prijava, onih što su nepotpune i nepravovremene, onih što ne ispunjavaju uvjete i onih što nisu podnesene na propisani način, bit će pisano obaviješteni o neuvrštavanju na prijedlog Liste korisnika o dodjeli potpora za turizam u Gradu Lipiku (u daljnjem tekstu: Lista korisnika potpora).

 

Prijavni obrazac, obrazac o korištenim de minimis potporama i obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, izjava da podnositelj prijava nije blokiran, u stečaju ili postupku stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije mogu se preuzeti u JUO Odsjeku za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada ili na internetskim stranicama  www.lipik.hr .

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Grada.

 

 

Javni poziv je otvoren do 15. 11. 2023. godine.

 

Za sve dodatne informacije potrebno je poslati upit na e-mail adresu financije@lipik.hr  i dragana.daic@lipik.hr .

 

 

7. OSTALE INFORMACIJE

 

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redosljedom zaprimanja.

 

Odluku o dodijeli potpore donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za potpore u turizmu, koja se objavljuje na internetskim stranicama Grada najkasnije u roku 15 dana od dana njezinog donošenja.

Potpore će se realizirati na temelju Ugovora o korištenju potpora što ga sklapaju Grad i korisnik potpore.

Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada za 2023. godinu za tu namjenu.

 

KLASA: 402-02/23-01/01

URBROJ: 2177-2-03-03/2-23-1

Lipik, 24.4.2023.

 GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana bacc.ing.agr.

Skip to content