NATJEČAJ za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2021./2022. studentima s područja Požeško-slavonske županije

Dokumenti: NATJEČAJ za stipendiranje studenata u ak. god. 2021-2022. OBRAZAC za članove kućanstva za ak. god. 2021.-2022.- STUDENTI ZAHTJEV za stipendiju u ak. god. 2021.-2022.- STUDENTI IZJAVA - za obradu osobnih podataka- STUDENTI IZJAVA -za ostvarivanje prava na stipendiju za ak.god. 2021.-2022.- STUDENTI

Na temelju članka 2.,3.,4. i 8. Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” br.   10 /21.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2021./2022. godine, KLASA: 604-01/21-01/20, URBROJ: 2177/1-02-21-5 od 29. studenog 2021.godine, Županica Požeško-slavonske županije  raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku  godinu 2021./2022.

studentima s područja Požeško-slavonske županije

 

 1. U akademskoj godini 2021./2022.. dodijelit će se 25 stipendija.
 • korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. listopada do 30. srpnja u  akademskoj godini 2021./2022., u obliku 10 mjesečnih anuiteta, u vremenu do upisa apsolventske godine, odnosno do završetka redovitog studija.
 • mjesečni iznos stipendije je 600,00 kn

 

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:
 • redoviti studenti upisani na preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij
 • državljani Republike Hrvatske
 • imaju prebivalište na području Požeško-slavonske županije
 • studiraju u Republici Hrvatskoj, izvan mjesta prebivališta i izvan Požeško-slavonske županije,
 • studenti prve godine studija koji su završili posljednja dva razreda srednje škole najmanje s ocjenom 3.5., odnosno studenti viših godina studija s prosječnom ocjenom za prethodnu godinu studija od najmanje 3.0.

 

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji:

-upisuju mirovanje studentskih prava i obveza u akademskoj godini za koju se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendije,

– su ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine) u akademskoj godini za koju se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendije,

-su korisnici druge stipendije.

 

 1. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
 • zahtjev (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na pszupanija.hr),
 • Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac preuzeti uz zahtjev za stipendiju na pszupanija.hr)
 • Izjava kandidata da nije korisnik druge stipendije, nije upisao ponavljanje godine ili mirovanje studentskih prava (obrazac uz zahtjev za stipendiju preuzeti na pszupanija.hr )
 • Izjava za obradu osobnih podataka (obrazac preuzeti uz zahtjev za stipendiju na pszupanija.hr )
 • Potvrda o prebivalištu (MUP)
 • Rodni list (preslika)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu -domovnica (preslika)
 • Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje u ak. god. 2021./2022. iz koje je vidljiva upisana godina studija, da je navedena godina studija upisana prvi put, naziv i vrsta studijskog programa/smjer
 • Svjedodžba dva prethodna razreda srednje škole (ovjerene preslike) za studente prve godine, a studenti viših godina studija potvrdu obrazovne ustanove s ostvarenim prosjekom ocjena za prethodnu godinu studija.
 • Dokazi o postignućima na natjecanjima i izvanškolskim rezultatima tijekom srednje škole (za studente prve godine studija) ili postignućima i objavljenim radovima te sudjelovanjima i izradi znanstveno –istraživačkih, umjetničkih i sličnih projekata iz područja upisanog studija (za studente viših godina studija)
 • Potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2020. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva,
 • Potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2020. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,
 • Potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca – potvrda o isplati plaće, odnosno preslik odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje kolovoz – listopad 2021. godine za sve članove zajedničkog kućanstva, potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslik dokumenta)
 • Potvrda za članove zajedničkog kućanstva koji se vode u evidenciji nezaposlenih osoba (nadležna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
 • Potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane ili PU MUP-a ili potvrda iz Evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje (za kandidate za stipendiju – sudionike Domovinskog rata – hrvatske branitelje i dragovoljce iz Domovinskog rata ili dijete sudionika – hrvatskog branitelja i dragovoljca iz Domovinskog rata) ili potvrda upravnog tijela Županije, odnosno Grada Zagreba nadležnog za poslove utvrđivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (za kandidate članove obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djecu HRVI iz Domovinskog rata),
 • Rješenje o invalidnosti –oštećenju organizma,  medicinska dokumentacija za teže kronične bolesti kandidata ili članova uže obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu
 • Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (preslik rješenja o korištenju prava iz sustava socijalne skrbi, potvrda obrazovnih ustanova o upisu na redovno školovanje za članove obitelji koja ima na studiju više studenata osim kandidata, ostale potvrde i sl.),
 • Odgovarajuća dokumentacija za umrle, nestale ili nepoznate roditelje

 

Prijave/zahtjevi za dodjelu stipendije koji su nepravodobni, nepotpuni, nisu vlastoručno potpisani odnosno ne sadrže sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti, neće se razmatrati.

 

 1. Rezultati natječaja: Nezadovoljni kandidat može u roku od osam dana od dana objave prijedloga liste kandidata podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata Povjerenstvu putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Županije, Odsjeka za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu.

O prigovoru, po podnesenom izvješću Povjerenstva po prigovoru, odlučuje Župan u roku od osam dana od dana podnesenog prigovora.

 

 1. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od petnaest  dana  od dana objave ( 30.11.2021.)  natječaja  na  adresu:

 

Požeško-slavonska županija

Povjerenstvo za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije

34000 Požega, Županijska 7

Skip to content