Natječaj za isticanje kandidata za javna priznanja Grada Lipika

Na temelju članka 8. i 9. Statuta Grada Lipika  (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/21), i Odluke o javnim priznanjima Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/23) Grad Lipik raspisuje

N  A T J E Č A J

za isticanje kandidata za javna priznanja Grada Lipika

  1. Počasni građanin Grada Lipika (dodjeljuje se fizičkoj osobi koja se istakla naročitim zaslugama za Grad Lipik)
  2. Nagrada za životno djelo (dodjeljuje se samo fizičkim osobama za cjelovito djelo koje su završile svoj radni vijek i koje je pojedinac ostvario u tijeku radnog vijeka, a u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos Gradu Lipiku iz slijedećih područja: kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstvene i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša)
  3. Godišnja nagrada Grada Lipika (dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja u domeni kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstvene i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša)
  4. Zahvalnica Grada Lipika (dodjeljuje se u znak zahvalnosti fizičkim i pravnim osobama za doprinos i zasluge za provođenje različitih pojedinačnih akcija u oblastima socijalne skrbi, zaštite i unaprjeđenja čovjekova okoliša, kulture, sporta, humanitarnim akcijama i donacijama)

Pravo sudjelovanja u isticanju kandidata imaju:

  • najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća
  • radna tijela Gradskog vijeća
  • ovlaštena tijela pravnih osoba i udruge građana.

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku a sadrži:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Lipika, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju
  • oblik javnog priznanja za koje se osoba predlaže

Na zahtjev ocjenjivačkog suda podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene podatke i dokumentaciju.

Prijedloge dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Ocjenjivački sud za javna priznanja Grada Lipika

34551 Lipik, M. Terezije 27

Rok za podnošenje prijedloga je 31.08.2023. godine.

KLASA: 061-01/23-01/02

URBROJ: 2177-2-03-03/1-23-1

Lipik, 15.06.2023.

Skip to content