NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE DJELATNICA ZA PRUŽANJE POMOĆI U KUĆI

Dokumenti: NATJEČAJ GRAD LIPIK ZAŽELI

KLASA: UP/I-112-03/22-01/02

URBROJ: 2177-2-03-02/1-22-2

 

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE DJELATNICA ZA PRUŽANJE POMOĆI U KUĆI

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0395 „I ti budi jedna od njih“  Grad Lipik raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

– Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „I ti budi jedna od njih“

Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „I ti budi jedna od njih“ UP.02.1.1.16.0395, na određeno vrijeme, 6 mjeseci.

Mjesto rada: područje grada Lipika

Broj radnih mjesta: 20

Opis poslova:

 • pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
 • održavanje čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika,
 • dostava namirnica,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • pomoć u održavanju osobne higijene,
 • podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
 • pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično),
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • ostali poslovi po nalogu poslodavca, a prema potrebi korisnika.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost,
 • osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom,
 • prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih će se dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolba,
 • životopis,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je potpisana izjava)
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeće:

Žene od 50 godina i više:

 • osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom:

 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima:

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja:

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice:

 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.:

 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice:

 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci:

 • potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine:

 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice:

 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 

Kriteriji odabira za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine:

 

– prednost za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine utvrđivati će se slijedećim pravom prednosti:

 1. pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice),
 2. ostale kandidatkinje koje ispunjavaju sve propisane uvjete.

– ukoliko se na ovaj Natječaj javi više kandidatkinja pripadnica iste skupine iz prethodnog stavka u odnosu na broj raspoloživih radnih mjesta, izbor zaposlenica vršiti će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ukoliko kandidatkinja prijavljena na natječaj ne pristupi na intervju, smatrati će se da je odustala od prijave. Obavijest o mjestu i terminu intervjua biti će objavljeni na službenim stranicama Grada Lipika najkasnije deset (10) dana od isteka roka za dostavu prijava.

Prilikom odabira kandidatkinja za zapošljavanje Grad Lipik je dužan pridržavati se načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s nalaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Ostale odredbe:

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabrana kandidatkinja nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured  Požega.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za  pružanje pomoći u kući kroz projekt „I ti budi jedna od njih“ – NE OTVARAJ“.

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Grada Lipika te stranicama partnera  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Požega

Poslodavac

Poslodavac: Grad Lipik

Kontakt: pisana zamolba: Marije Terezije 27, 34551 Lipik

Skip to content