Obavijest o provođenju javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš državne ceste DC47, dionica Bair (DC47)-Donji Čaglić (DC5), Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, putem Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije i Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije, kao tijela kojem je povjerena koordinacija javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš državne ceste DC47, dionica Bair (DC47)-Donji Čaglić (DC5), Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija, temeljem odredbe članka 26. stavka 1. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ br. 47/09 i 110/21), te odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša («Narodne novine» br. 64/08), daje

 

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš državne ceste DC47, dionica Bair (DC47)-Donji Čaglić (DC5),

Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija

 

I       Studija o utjecaju na okoliš državne ceste DC47, dionica Bair (DC47) – Donji Čaglić (DC5), Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata Hrvatske ceste  d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3, upućuje se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo, KLASA:UP/I 351-03/23-08/6, URBROJ: 517-05-1-2-24-8 od 20. veljače 2024. godine).

 

II       Javnu raspravu o Studiji će temeljem Odluke Ministarstva, koordinirati i provesti Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko- moslavačke županije i Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije.

III     Javna rasprava i javni uvid u Studiju u trajanju od 30 dana održati će se u periodu od 25. ožujka 2024. do 24. travnja 2024. godineZa sve vrijeme trajanja javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i jedan ne-tehnički sažetak Studije, u vremenu od 8,00 – 14,00 sati u prostorijama:

  • Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska
  • Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34 551 Lipik

Studija će biti s danom početka javne rasprave i javnog uvida objavljena javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva.

IV  Javno izlaganje o Studiji održati će se dana 15. travnja 2024. godine (ponedjeljak), u službenim prostorijama Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđman 2, Novska (mala vijećnica) s početkom u 10,00 sati i Grada Lipika, Marije Terezije 27, Lipik (Velika vijećnica), s početkom u 13,00 sati, na kojem će se uz nazočnost predstavnika nositelja zahvata i izrađivača Studije, raspravljati i neposredno odgovarati na postavljena pitanja nazočne javnosti i zainteresirane javnosti.

 

V        Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Studiju  mogu se upisati u knjigu/bilježnicu primjedbi koja se nalazi uz izloženu dokumentaciju Studije na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, sa naznakom «za Studiju-DC47»  na adresu:

  • Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj,

   zaštitu okoliša i prirode,  Zagrebačka 44, 44000 Sisak

  • Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Županijska 7, 34000 Požega

 

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

  1. Ova obavijest objavljuje se u dnevnom listu „Večernji list“ i na oglasnim pločama i internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, Požeško-slavonske županije, Grada Novske i Grada Lipika.

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/24-03/4

URBROJ: 2177-07-02/1-24-2

Požega, 04. ožujka 2024. godine

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode

KLASA: 351-03/24-01/5

URBROJ: 2176-09-03/3-24-2

Sisak, 04. ožujka 2024. godine

Skip to content