Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2020. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i članku 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. Pročišćeni tekst 4/18,1/20) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu

namijenjenih financiranju  projekata udruga branitelja i stradalnika

iz Domovinskog rata za 2020. godinu

 

I.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjena financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2020. godinu

II.

Sredstva namijenjena financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2020. godinu raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Iznos sufinanciranja  za 2020. godinu (kn)
1. UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE PAKRAC-LIPIK  Druženje članica  povodom osnutka Udruge   udovica Pakrac-Lipik 3.000,00
2. UDRUGA CIVILNIH INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 1. Logor Bučje,
2. Međunarodni dan nestalih osoba
4.000,00
3. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA PAKRAC-LIPIK 1. Psiho-socijalna pomoć: psihoterapija,
2. Da se ne zaboravi
5.000,00
4. UDRUGA BRANITELJA LIPIKA 1991.GODINE 1. Jačanje kapaciteta Udruge branitelja Lipika 1991 godine
2.  Dan branitelja i oslobođenja Lipika
20.000,00
5. “HRVATSKI DOMOBRAN” UDRUGA RATNIH VETERANA HRVATSKE, OGRANAK PAKRAC-LIPIK Da se ne zaboravi 3.000,00
6. UDRUGA HRVATSKE POLICIJE BRANITELJA PAKRACA I LIPIKA Duh Domovinskog rata – danas 5.000,00
7. UDRUGA DJECE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA PAKRAC Naš Lipik 4.000,00
8.  HUMS DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA DOMOVINSKOG RATA Doprinos medicinskih sestara i tehničara Grada Lipika u Domovinskom ratu 5.000,00
9. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUŽNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE,  OGRANAK PAKRAC-LIPIK Očuvanje digniteta Domovinskog 6.000,00
10. UDRUGA RATNIH VETERANA  1. GARDIJSKE BRIGADE “TIGROVI” PODRUŽNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE Bili smo prvi 5.000,00
11. UDRUGA MALOLJETNIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE – PODRUŽNICA POŽEŠKO – SLAVONSKE ŽUPANIJE Aktivnosti obilježavanja obljetnica i datuma za samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske i komemoracijske aktivnosti 3.000,00
12. UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA LIPIK Redovna godišnja obilježavanja i  26. ŠNIDOR 10.000,00
13. UDRUGA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA GRAD PAKRAC LIPIK Program rada HČZ -a Pakrac-Lipik u 2020. godini 5.000,00

 

III.

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 400-04/20-01/04

URBROJ: 2162/02-03-03/2-20-2

Lipik, 22.07.2020.

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc. ing. agr.

Skip to content