Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i članku 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br.  Pročišćeni tekst 4/18, 1/20) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata iz područja kulture

 

I.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjena financiranju programa i projekata iz područja kulture.

 

II.

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata iz područja kulture raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Iznos sufinanciranja  za 2020. godinu (kn)
1. GRADSKI PJEVAČKI ZBOR LIPIK S pjesmom zajedno 10.000,00
2. POVIJESNO DRUŠTVO PAKRAC-LIPIK Kanonske vizitacije župa Gaj, Čaglić i Pakrac,
Kod veprove glave (Grofova kuhinja) gastronomska manifestacija
8.000,00
3. GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR  LIPIK Redovan rad Gradskog puhačkog orkestra Lipik, Strauss u Lipiku 5.000,00
4. KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “ZELENI GAJ” Kulturno umjetnički amaterizam KUD-a Zeleni Gaj 10.000,00
5. PLESNI KLUB “DOLCE” PAKRAC – LIPIK Zaplešimo zajedno 5.000,00
6. “TILIA” UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I KULTURNE BAŠTINE Ciklus koncerata fortissimo possible – koncerti i koncertna gostovanja u Lipiku 15.000,00
7. DRUŠTVO MAĐARA LIPIK Kulturni dan Mađara i manifestacija kroz godinu; kulturni amaterizam i nastupi kroz godinu 10.000,00
8. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO LIPIK Očuvanje tradicije lipičkog kraja 20.000,00

 

III.

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik će sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 400-04/20-01/03

URBROJ:   2162/02-03-03/2-20-2

Lipik, 22. 07. 2020.

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc. ing. agr.

 

 

Skip to content