Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata iz područja sporta za 2020. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i članku 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. Pročišćeni tekst 4/18,1/20) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu

namijenjenih financiranju  projekata iz područja sporta za 2020. godinu

 

I.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2020. godinu namijenjena financiranju projekata iz područja sporta za 2020. godinu.

II.

Sredstva namijenjena financiranju projekata iz područja sporta za 2020. godinu  raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Iznos sufinanciranja  za 2020. godinu (kn)
1. NOGOMETNI KLUB  LIPIK 1925 Organizacija nogometnih aktivnosti (treninzi i  organizirana natjecanja) djece, mladeži i seniora u 8 uzrasnih kategorija, ljetnog nogometnog kampa djece i mladeži i organizacija Božićnog malonogometnog turnira 250.000,00
2. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB  LIPIK 1. HRVATSKA KADETSKA LIGA, 3 LIGA ISTOK – ŽENE 30.000,00
3. NOGOMETNI KLUB  JOVAČA Natjecanje u 3. ŽNL 30.000,00
4. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO  SLAVONAC Natjecanje u športskom ribolovu 5.000,00
5. Odbojkaški klub Lipa Volley Lipik-Pakrac Program uključivanja djece u odbojku/pokretanje muške odbojke 5.000,00
6. NK POLJANA Škola nogometa Nk Poljana 20.000,00
7. MAŽORETKINJE GRADA LIPIKA Odlazak na natjecanje 15.000,00
8. ŠAHOVSKI KLUB PAKRAC – LIPIK Šah u škole 10.000,00
9. RUKOMETNI KLUB LiPa PAKRAC-LIPIK Razvoj rukometnog sporta kroz škole rukometa 20.000,00
10. KUGLAČKI KLUB LIPIK 1974 Kuglački sport -Obilježavanje 10 godina obnovljenog rada 6.000,00
11. KUGLAČKI KLUB LIPIK 1974 Kuglački sport – Natjecanje u 3. HKL 10.000,00
12. KUGLAČKI KLUB LIPIK 1974 Kuglački sport -nabava sportske opreme 8.000,00
13. ŠPORTSKI KLUB UZGAJIVAČA GOLUBOVA LISTONOŠA “LETAČ-LIPIK” Natjecanje i organizacija natjecanja golubova listonoša 5.000,00
14. NOGOMETNI KLUB  DOBROVAC Natjecanje u 1.ŽNL 30.000,00
15. STOLNOTENISKI KLUB ” LIPA” Natjecanje djece na državnim turnirima 10.000,00

 

III.

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik će sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 400-04/20-01/05

URBROJ: 2162/02-03-03/2-20-2

Lipik, 22. 07. 2020.

 

GRADONAČELNIK

Vinko Kasana, bacc. ing. agr.

Skip to content