Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata iz područja sporta za 2021. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21)  Gradonačelnik donosi:

 

 

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu

namijenjenih financiranju  projekata

 iz područja sporta za 2021. godinu

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2021. godinu namijenjena financiranju projekata iz područja sporta za 2021. godinu.

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju projekata iz područja sporta za 2021. godinu  raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2021. godinu / kn
1. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB  JOVAČA ŠPORT, NOGOMET 35.000,00
2. MAŽORETKINJE GRADA LIPIKA Odlazak na natjecanje 15.000,00
3. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB  LIPIK 1. HRVATSKA MLAĐA  KADETSKA RUKOMETNA  LIGA DJEVOJČICE 38.500,00
4. NOGOMETNI KLUB  DOBROVAC Natjecanje u 1.ŽNL 35.000,00
5. NK POLJANA Škola nogometa Nk Poljana 15.000,00
6. ŠAHOVSKI KLUB PAKRAC – LIPIK Šah u škole 10.000,00
7. UDRUGA ZA RAZVOJ I PROMICANJE MOTO SPORTA SOKOL POŽEGA Učestvovanje na moto utrkama za prvenstvo Hrvatske u devet utrka 1.000,00
8. NOGOMETNI KLUB  LIPIK 1925 Organizacija nogometnih aktivnosti (treninzi i  organizirana natjecanja) djece, mladeži i seniora u 8 uzrasnih kategorija, ljetnog nogometnog kampa djece i mladeži i organizacija Božićnog malonogometnog turnira 280.000,00
9. Odbojkaški klub Lipa Volley Lipik-Pakrac Program uključivanja djece u odbojku 5.000,00
10. ŠPORTSKI KLUB UZGAJIVAČA GOLUBOVA LISTONOŠA “LETAČ-LIPIK” Natjecanje i organizacija natjecanja golubova listonoša 5.000,00
11. RUKOMETNI KLUB LiPa PAKRAC-LIPIK Razvoj rukometnog sporta i škole rukometa 20.000,00
12. STOLNOTENISKI KLUB ” LIPA” Natjecanje djece na državnim turnirima 16.000,00

 

 

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 400-04/21-01/05

URBROJ: 2162/02-03-03/2-21-2

Lipik, 23. 04.  2021.

 

GRADONAČELNIK

Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

 

 

Skip to content