Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga za opće dobro

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21)  Gradonačelnik donosi:

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2022. godinu

namijenjenih financiranju  programa i projekata udruga za opće dobro

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2022. godinu namijenjena financiranju programa i projekata  udruga za opće dobro.

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata udruga za opće dobro  kako slijedi:

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2022. godinu / kn
1. MLADI LIPIKA Aktivno uključivanje mladih u zajednicu kroz prizmu revitalizacije društvenog doma u Klisi 5.000,00
2. LOVAČKO DRUŠTVO ” SLAVUJ ” GAJ Obnova unutarnjeg i vanjskog prostora u  lovačkoj kući Poljana 5.000,00
3. MATICA UMIROVLJENIKA PAKRAC-LIPIK Popravak krovišta na terasi ulaza u Dom umirovljenika 10.000,00
4. ZAJEDNICA TALIJANA LIPIKA Manifestacije, izložbe, kulturni i sportski susreti/Natjecanje u Međužupanijskoj boćarskoj ligi Slavonije, boćarski turnir 10.000,00
5. MK IOHANNITES LIPIK Motociklisti u zajednici 8.000,00
6. UDRUGA ZA OČUVANJE NARODNIH OBIČAJA ” LIDO” DOBROVAC Tradicionalno slavonsko kolinje i čvarkijada/ Ivanjski krijesovi 10.000,00
7. RADIOKLUB POLJANA Godišnji plan rada radiokluba “Poljana” 5.000,00
8. UDRUGA UKRAJINSKO-HRVATSKOG PRIJATELJSTVA Hrvatski putevi Ivana Franka 5.000,00
9. UDRUGA SLIJEPIH PAKRAC – LIPIK Kroz aktivnosti do ravnopravnosti 10.000,00
10. UDRUGA SOCIJALNIH USLUGA „POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ Društveni život  u trećoj dobi, Dnevni boravak “Treća dob”, Pomoć u kući i redovan rad udruge 15.000,00
11. CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA “DELFIN” Solidarno 2.000,00
12. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA PAKRAC- LIPIK Antifašizam kao trajna vrijednost 3.000,00
13. UDRUGA LIJEPA NAŠA-POŽEŠKO – SLAVONSKA GRANA Dostojanstvo i ugled pojedinca i zajednice ogleda se u postupanju prema životinjama i prirodi 5.000,00
14. UDRUGA INVALIDA RADA PAKRAC – LIPIK Pomak na bolje 5.000,00
15. PALIJATIVNI TIM LiPa Tu sam, ne zaboravi me 5.000,00
16. UDRUGA ŽENA MARINO SELO Ugodniji i ljepši život u naselju 3.000,00
17. UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA SA  POSEBNIM POTREBAMA GRADOVA PAKRACA I LIPIKA “LATICA” Nova prijateljstva – Nove mogućnosti 15.000,00
18. UDRUGA ŽENA POLJANA Poboljšanje društvenog života žena Poljana 3.000,00
19. KRŠĆANSKA HUMANITARNA UDRUGA ZA POMOĆ DJECI, SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I SVIM AKOJI SU U POTREBI „PUTEVI MILOSTI“ Pomoć socijalno ugroženim obiteljima grada Lipika 5.000,00
20. UDRUGA PČELARA PAKRAC-LIPIK Pčelari za zajednicu 5.000,00
21. CENTAR ZA INKLUZIJU PAKRAC-LIPIK Lipik-grad po mjeri OSI 5.000,00
22. UDRUGA ZA SPORT, REKREACIJU I EDUKACIJU – IGRE MLADIH Sportske igre mladih 30.000,00

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 402-03/22-01/04

UR. BROJ: 2177-2-02-22-4

Lipik, 04. 04. 2022.

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

 

Skip to content