Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata iz područja sporta za 2022. godinu

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21)  Gradonačelnik donosi:

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2022. godinu

namijenjenih financiranju  projekata

 iz područja sporta za 2022. godinu

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2022. godinu namijenjena financiranju projekata iz područja sporta za 2022. godinu.

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju projekata iz područja sporta za 2022. godinu  raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2022. godinu / kn
1. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB  JOVAČA Nogometne aktivnosti 40.000,00
2. MAŽORETKINJE GRADA LIPIKA Odlazak na natjecanje 15.000,00
3. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB  LIPIK Natjecanje 3.HRL-Istok žene

 

40.000,00
4. NOGOMETNI KLUB  DOBROVAC Aktivnosti vezane za nogomet 55.000,00
5. NK POLJANA Škola nogometa Nk Poljana 15.000,00
6. ŠAHOVSKI KLUB PAKRAC – LIPIK Šah u škole 10.000,00
7. UDRUGA ZA RAZVOJ I PROMICANJE MOTO SPORTA SOKOL POŽEGA Učestvovanje na moto utrkama za prvenstvo Hrvatske u devet utrka 2.000,00
8. NOGOMETNI KLUB  LIPIK 1925 Organizacija nogometnih aktivnosti 400.000,00
9. ODBOJKAŠKI KLUB LIPA VOLLEY LIPIK-PAKRAC Organizacija odbojkaških treninga i natjecanja te uključivanje djece u odbojku 5.000,00
10. HPD „LIPA” LIPIK Stazama lipičkog kraja 5.000,00
11. ŠRD „SLAVONAC“ Natjecanja u športskom ribolovu 5.000,00
12. KUGLAČKI KLUB „LIPIK 1947“ Kuglački sport-natjecanje u 3.HKL 40.000,00
13. TENIS AKADEMIJA LIPIK Organizacija djelovanja škole tenisa 50.000,00
14. LIBOX FIBA Lipik 3×3 Challenger 2022. 100.000,00

 

 

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 402-03/22-01/02

UR. BROJ: 2177-2-02-22-4

Lipik, 04.04.2022.

 

GRADONAČELNIK

Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

 

Skip to content