Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga za opće dobro

Gradonačelnik Grada Lipika na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15, 27/21) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21) donosi:

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu

namijenjenih financiranju  programa i projekata udruga za opće dobro

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjena financiranju programa i projekata  udruga za opće dobro.

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata udruga za opće dobro  kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2023. godinu / eur
1. MLADI LIPIKA Organizacija amaterskih sportskih natjecanja u uličnoj košarci i malom nogometu 700,00
2. LOVAČKO DRUŠTVO ” SLAVUJ ” GAJ Uređenje lovačke kuće u Gaju, skladišta u Marinom Selu i uzgoj fazanske divljači 1.000,00
3. MATICA UMIROVLJENIKA PAKRAC-LIPIK Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti 700,00
4. ZAJEDNICA TALIJANA LIPIKA Manifestacije, izložbe, kulturni i sportski susreti / Natjecanje u Međužupanijskoj boćarskoj ligi Slavonije, boćarski turnir 1.350,00
5. MK IOHANNITES LIPIK Promicanje motociklizma u RH 1.000,00
6. UDRUGA ZA OČUVANJE NARODNIH OBIČAJA ” LIDO” DOBROVAC Tradicionalno slavonsko kolinje / Ivanjski krijes 700,00
7. RADIO-KLUB POLJANA Godišnji plan rada radio-kluba “Poljana” 1.000,00
8. UDRUGA UKRAJINSKO-HRVATSKOG PRIJATELJSTVA Lipik – Ukrajina, prijateljstvo bez granica 400,00
9. UDRUGA SLIJEPIH PAKRAC – LIPIK Strelica po strelica, jača zajednica 1.350,00
10. UDRUGA SOCIJALNIH USLUGA „POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA“ Društveni život  u trećoj dobi, Dnevni boravak “Treća dob”, Pomoć u kući i redovan rad udruge 2.000,00
11. CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA “DELFIN” Stop nasilju 250,00
12. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA PAKRAC- LIPIK Povijest nas uči i opominje 400,00
13. UDRUGA LIJEPA NAŠA Dostojanstvo i ugled pojedinca i zajednice ugleda se u postupanju prema životinjama i prirodi 700,00
14. UDRUGA INVALIDA RADA PAKRAC – LIPIK Pomak na bolje – 2023 700,00
15. PALIJATIVNI TIM LiPa Tu sam, ne zaboravi me 700,00
16. UDRUGA ŽENA MARINO SELO Ugodniji i ljepši život u naselju 400,00
17. UDRUGA RODITELJA DJECE I OSOBA SA  POSEBNIM POTREBAMA GRADOVA PAKRACA I LIPIKA “LATICA” Program poludnevnog boravka u dnevnom centru Latica 2.000,00
18. UDRUGA ŽENA POLJANA Poboljšanje društvenog života žena 400,00
19. KRŠĆANSKA HUMANITARNA UDRUGA ZA POMOĆ DJECI, SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA I SVIM AKOJI SU U POTREBI „PUTEVI MILOSTI“ Pomoć socijalno ugroženim obiteljima grada Lipika 700,00
20. UDRUGA PČELARA PAKRAC-LIPIK Održivost pčela u zajednici 700,00
21. CENTAR ZA INKLUZIJU PAKRAC-LIPIK Lipik-grad po mjeri OSI 002 700,00
22. UDRUGA ŽENA ANTUNOVAC Uređenje i održavanje okoliša, održavanje običaja zavičaja 400,00
23. UDRUGA ŽENA BREKINSKA Redovan rad udruge 400,00
24. DRUŠTVO MAĐARA LIPIK Redovan rad udruge i obilježavanje događanja 1.500,00

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik će sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

 

KLASA: 402-03/23-01/04

URBROJ: 2177-2-02-23-4

Lipik, 22.05.2023.

 

 

   GRADONAČELNIK:

            Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

 

Skip to content