Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koji su financirani iz drugih izvora/međunarodnih fondova za 2023. g.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17,98/19,144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19,151/22), sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika  (Službeni glasnik Grad Lipika br. 1/16) i članku 54. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br1/21) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna

Grada Lipika za 2023. godinu

namijenjenih financiranju  programa i projekata koji su financirani iz drugih izvora/međunarodnih fondova za 2023.g.

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2023. godinu namijenjena financiranju programa i projekata koji su financirani iz drugih izvora/međunarodnih fondova za 2023.g..

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata koji su financirani iz drugih izvora/međunarodnih fondova za 2023.g. raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreni iznos u eurima  za 2023. godinu
1. Ženski rukometni klub „Lipik“

OIB: 51780226479

Škola rukometa ŽRK Lipik 2.808.,00
2. Stolnoteniski klub LiPa

OIB: 51597241705

Škola stolnog tenisa LiPa 3.198,50
3. Nogometni klub Lipik 1925

OIB: 06586996666

Razvoj jednakih sportskih mogućnosti za djecu i mlade na području Grada Lipika 3.766,00
4. Udruga „Mladi Lipika“

OIB:78484112480

 

 

 

Ljetna škola plivanja „Plivamo u Lipiku“

2.375,00

 

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

KLASA: 402-03/23-01/07

UR BROJ: 2177-2-03-03/1-23-3

Lipik, 28. 02. 2023.

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

Skip to content