Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Lipika za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakona o udrugama („Narodne novine 74/14, 98/19), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i članku 54. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br.1/21) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava proračuna

Grada Lipika za 2022. godinu

namijenjenih financiranju  programa i projekata iz područja  kulture

 

I.

 

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstava proračuna Grada Lipika za 2022. godinu namijenjena financiranju programa i projekata iz područja kulture.

 

II.

 

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata iz područja kulture raspodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva i postupka ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata kako slijedi:

 

Red. br. NAZIV UDRUGE Naziv programa Odobreno za 2022. godinu
1. GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR  LIPIK Redovan rad Gradskog puhačkog orkestra 5.000,00
2. PLESNI KLUB “DOLCE” PAKRAC – LIPIK Plesni koraci 8.000,00
3. KUD „ZELENI GAJ“ Kulturno umjetnički amaterizam KUD-a Zeleni Gaj 10.000,00
4. POVIJESNO DRUŠTVO PAKRAC-LIPIK Prijevod Kanonskih vizitacija Gaj, Čaglić i Pakrac/Kod veprove glave (Grofova kuhinja) 18.000,00
5. KUD LIPIK Očuvanje tradicije lipičkog kraja 20.000,00
6. „TILIA“ UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE I KULTURNE BAŠTINE Ciklus koncerata fortissimo possible/15.godišnjica postojanja udruge 20.000,00

 

III.

 

Na temelju odredbi točke II. ove Odluke Grad Lipik  de sa svakom udrugom sklopiti pojedinačni ugovor.

 

IV.

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit de objavljena na mrežnim stranicama Grada Lipika.

 

KLASA: 402-03/22-01/01

UR. BROJ: 2177-2-02-22-4

Lipik, 04. 04. 2022.

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana,  bacc. ing. agr.

Skip to content