OGLAS ZA RADNO MJESTO – stručni suradnik u okviru projekta “Terme Lipik”

Dokumenti: Oglas za radno mjesto - TZGL

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu “Terme Lipik” koji se realizira od 2020.-2023. godine.

Na projektu će se zaposliti jedna osoba u Turističkoj zajednici Grada Lipika koja će raditi na promociji projekta u periodu 2021. -2023.

U nastavku je tekst oglasa.

 

TURISTIČKO VIJEĆE

Trg kralja Tomislava 3, Lipik

Ur.broj.  2021-42/14

U Lipiku, 6. Prosinca 2021. godine

 

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 5/20), članaka 7. i 8.  Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkoj zajednici, članaka 4., 5 i 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju oglasa  koju je donijelo Turističko vijeća na 6. sjednici 30. studenog 2021. godine (Ur.broj 2021-42/12), a u skladu sa ostalim odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 52/19 i 42/20) i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika raspisuje

 

O G L A S

za radno mjesto stručnog suradnika

Turističke zajednice Grada Lipika

u okviru projekta „Terme Lipik“

 

1 izvršitelj/ica na određeno (do 30.06.2023.)

na puno radno vrijeme

 

Kandidat mora ispunjavati opće propise o radu te uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice  (NN 23/17 i 72/17) te Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Lipika.

 

Djelatnik zaposlen na poslovima stručnog suradnika u Turističkoj zajednici mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

–          da je magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,

–          da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od toga najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima provedbe projekata financiranih iz EU fondova,

–          da posjeduje znanje rada na osobnom računalu,

–          da aktivno zna jedan svjetski jezik,

–          da ima položen vozački ispit „B“ kategorije,

–          da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Uvjeti magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Prijava na oglas mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, datum i mjesto rođenja,  adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, specifikaciju priloga /priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata.

Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti sljedeće priloge:

–        životopis,

–        presliku diplome,

–        presliku radne knjižice,

–        dokaz o radu na EU projektima,

–        dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa, certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili potpisana izjava),

–        dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika  (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove),

–        presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,

–        uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

–        presliku osobne iskaznice,

–        presliku domovnice,

–        uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci,

–        privolu o korištenju osobnih podataka kandidata za potrebe oglasa.

Opis poslova:

–      brine se o promociji turizma i turističkih proizvoda na području TZG Lipika,

–      prati razvoj turističkih proizvoda i predlaže promotivne aktivnosti,

–      prati natječaje i prijave za bespovratna sredstva iz fondova EU iz polja turizma, s drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,

–      vodi savjetodavne i stručne poslove u svezi korištenja pomoći EU za projekte iz područja turizma,

–      provodi aktivnosti projekata za poticanje razvoja turizma koji se financiraju EU sredstvima,

–      obavlja administrativne poslove vezane za praćenje projekata iz područja turizma, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj turizma,

–      za svoj rad odgovara direktoru Turističke zajednice.

 

Poželjno je da se kandidat služi sa više svjetskih jezika, da ima radnog iskustva na poslovima u turizmu i EU-projektima, te da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka  (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst ) dopušteno je obrađivati osobne podatke samo u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci kandidata se prikupljaju isključivo u svrhu provođenja ovog oglasa, odnosno za potrebe dostave trećim osobama te javne objave.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Urednom i potpunom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke, dostavljene priloge i ispunjene uvjete navedene u oglasu. Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu, urednu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom na oglas o čemu će joj naknadno biti dostavljena pisana obavijest  o neispunjavanju  uvjeta iz oglasa u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom na prijavljeni oglas.

Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se testiranje i razgovor radi provjere znanja. O terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Turističke zajednice grada Lipika najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja i razgovora. Ako kandidat ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na ovaj oglas. Osobama koje su pristupile testiranju i razgovoru bit će dostavljena pisana odluka o izboru kandidata.

 

Oglas će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim internet stranicama Turističke zajednice Grada Lipika (www.tz-lipik.hr), službenim internet stranicama Grada Lipika (www.lipik.hr), lokalnom glasilu “Compas” i oglasnoj ploči Turističkog ureda.

Prijave na oglas s prilozima se dostavljaju u zatvorenoj koverti osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave na adresu:

 

Turistička zajednica Grada Lipika,

Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

s naznakom “Za oglas – ne otvaraj“

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 14 dana od roka za podnošenje prijava.

 

Turističko vijeće

Turističke zajednice Grada Lipik

Vinko Kasana bacc.ing.agr.

Skip to content