Oglas za radno mjesto stručnog suradnika Turističke zajednice Grada Lipika u okviru projekta „Terme Lipik“

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 5/20), članaka 7. i 8.  Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkoj zajednici, članaka 4., 5. i 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju oglasa  koju je donijelo Turističko vijeća na 1. sjednici 6. studenog 2020. Godine (Urbroj 2020-42/12), a u skladu sa ostalim odredbama  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 52/19 i 42/20) i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika raspisuje

 O G L A S

za radno mjesto stručnog suradnika

Turističke zajednice Grada Lipika

u okviru projekta „Terme Lipik“

 1 izvršitelj/ica na određeno (do 30.06.2023.)

na puno radno vrijeme

 Kandidat mora ispunjavati opće propise o radu te uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice  (NN 23/17 i 72/17) te Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Lipika.

Djelatnik zaposlen na poslovima stručnog suradnika u Turističkoj zajednici mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • da je magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,
 • da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od toga najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima provedbe projekata financiranih iz EU fondova,
 • da posjeduje znanje rada na osobnom računalu,
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 • da ima položen vozački ispit „B“ kategorije,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Uvjeti magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Prijava na oglas mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, datum i mjesto rođenja,  adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, specifikaciju priloga /priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata.

Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti sljedeće priloge:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
  1. elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od mjesec dana,
  2. ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 • potvrda poslodavca kao dokaz o radu na EU projektima,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa, certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili potpisana izjava),
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove),
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci,
 • privolu o korištenju osobnih podataka kandidata za potrebe oglasa.

Opis poslova:

 • brine se o promociji turizma i turističkih proizvoda na području TZG Lipika,
 • prati razvoj turističkih proizvoda i predlaže promotivne aktivnosti,
 • prati natječaje i prijave za bespovratna sredstva iz fondova EU iz polja turizma, s drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,
 • vodi savjetodavne i stručne poslove u svezi korištenja pomoći EU za projekte iz područja turizma,
 • provodi aktivnosti projekata za poticanje razvoja turizma koji se financiraju EU sredstvima,
 • obavlja administrativne poslove vezane za praćenje projekata iz područja turizma, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj turizma,
 • za svoj rad odgovara direktoru Turističke zajednice.

Poželjno je da se kandidat služi sa više svjetskih jezika, da ima radnog iskustva na poslovima u turizmu i EU-projektima, te da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka  (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst ) dopušteno je obrađivati osobne podatke samo u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci kandidata se prikupljaju isključivo u svrhu provođenja ovog oglasa, odnosno za potrebe dostave trećim osobama te javne objave.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Urednom i potpunom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke, dostavljene priloge i ispunjene uvjete navedene u oglasu. Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu, urednu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom na oglas o čemu će joj naknadno biti dostavljena pisana obavijest  o neispunjavanju  uvjeta iz oglasa u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom na prijavljeni oglas.

Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se testiranje i razgovor radi provjere znanja. O terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Turističke zajednice grada Lipika najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja i razgovora. Ako kandidat ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na ovaj oglas. Osobama koje su pristupile testiranju i razgovoru bit će dostavljena pisana odluka o izboru kandidata.

Oglas će se objaviti na internet portalu lokalnog glasila „Compas“, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim internet stranicama Turističke zajednice Grada Lipika (www.tz-lipik.hr), službenim internet stranicama Grada Lipika (www.lipik.hr) i oglasnoj ploči Turističkog ureda.

Prijave na oglas s prilozima se dostavljaju u zatvorenoj koverti osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave na adresu:

Turistička zajednica Grada Lipika,

Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

s naznakom “Za oglas – ne otvaraj“

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 14 dana od roka za podnošenje prijava.

 

Turističko vijeće

Turističke zajednice Grada Lipika

Vinko Kasana bacc.ing.agr.

Ur.broj.  2020-42/13

U Lipiku, 6. studenog 2020. godine

Skip to content