Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine

Dokumenti: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.-2022.

KLASA:   351-01/18-01/3
URBROJ: 2162-06/01-18-4
PAKRAC, 19. 02. 2018. godine

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene)  utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine

Grad Pakrac i Grad Lipik započeli su postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene)  utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine  sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).

Nadležno tijelo za provedbu postupka  ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca.
Nacrt  predmetnog Plana dostavljen je  nadležnim tijelima i  osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine objavljuje se na Web stranici Grada Lipika i Grada Pakraca zajedno sa Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.- 2022. godine.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Grada Pakraca i Grada Lipika.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Skip to content