PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA /RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE LIPIK

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 17/19, 98/19, 114/22, 36/24), članka 19. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Lipik (Službeni glasnik Grada Lipika 2/23) i Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja od 18. travnja 2024. god. osnivač Grad Lipik raspisuje:

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA /RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE LIPIK

Za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Lipik može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
 • položen stručni knjižničarski ispit
 • najmanje pet godina rada u knjižnici
 • hrvatsko državljanstvo
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (NN 125/11, 144/12, 56/15,61/15, 101/17, 118/18, 126/19).

Položen stručni knjižničarski ispit u smislu ovog uvjeta ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada  Gradske knjižnice i čitaonice Lipik. Na ponovljeni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju ponovljenog javnog natječaja na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovo imenovana. Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Lipika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 • dokaz o radnom stažu u knjižnici (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno uvjerenje da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Lipik

Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili u preslici.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na ponovljeni javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kako bi ostvario prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23, 84/21, 156/23) uz prijavu na ponovljeni javni natječaj je dužan priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, po Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom , uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave na ponovljeni natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom na adresu:

Grad Lipik, Marije Terezije 27, Lipik, 34551 Lipik, s napomenom: „Ponovljeni natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Lipik – ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ponovljenog natječaja.

Potpunom se prijavom smatra ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom ponovljenom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ponovljenog javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ponovljeni javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

O izboru ravnateljice/ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na ponovljeni natječaj.

Prijavom na ponovljeni natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Grad Lipik kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Lipik https://knjiznica-lipik.hr/ i na mrežnim stranicama Grada Lipika ( https://lipik.hr/ ) u skladu s člankom 10. Stavkom 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Osnivač zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

KLASA: 007-02/23-01/01

Urbroj: 2177-2-03-04/2-24-8

Lipik, 03. svibnja 2024.

Gradonačelnik Grada Lipika

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content