UPU Gospodarske zone “LIPIK IV”

Dokumenti: Odluka o započinjanju postupka izrade strategije potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU GZ LIPIK4 Odluka o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Odluka o izradi UPU Gospodarska zona IV Prijedlog urbanističkog plana uređenja za javnu raspravu UPU_Lipik_GZ_IV_ 2022 Izvjesce o javnoj raspravi UPU_Lipik_GZ_IV_ODREDBE UPU_Lipik_GZ_IV_OBRAZLOŽENJE UPU_Gospodrske_zone_Lipik_IV_evidencija UPU_GZ_Lipik_IV_1_namjena UPU_GZ_Lipik_IV_2_infrastruktura UPU_GZ_Lipik_IV_3_uvjeti_korištenja UPU_GZ_Lipik_IV_4_uvjeti_gradnje

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka gradonačelnika Grada Lipika, KLASA: 361-02/21-01/05, URBROJ: 2177-2-03-04/6-22-24 od 08. lipnja 2022., objavljuje se

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Lipik IV“

1. Javna rasprava će trajati od 20.06.2022. do 19.07.2022. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone „Lipik IV“ moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipik svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na mrežnim stranicama Grada Lipika https://lipik.hr/., te na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/.
3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone „Lipik IV“ organizirat će se u prostorijama Grada Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipik i to 01.07.2022. godine (petak) u 12:00 sati.
4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 19.07.2022. godine i to na slijedeći način:
– postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
– davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
– upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Gradu Lipiku, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

KLASA: 361-02/21-01/05
URBROJ: 2177-2-03-04/6-22-25
Lipik, 10. lipnja 2022.

Pročelnica:
Veronika Prhal, dipl.oec

Skip to content