Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Grada Lipika Pravilnik-o-unutarnjem-redu-sistematizacija

Djelokrug rada odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika

URED GRADONAČELNIKA

 • obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • ostvarivanja prava na pristup informacijama,
 • zaštite osobnih podataka,
 • djelovanja Mjesnih odbora,
 • međunarodne suradnje,
 • poslove iz djelokruga socijalne skrbi,
 • informiranja građana putem medija i gradskih web portala,
 • kadrovske poslove,
 • Ovršne postupke,
 • poslove pisarnice,
 • obavlja poslove socijalne skrbi, poslove u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
 • poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, odnose s vjerskim zajednicama,
 • druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

ODSJEK ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 • obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na poslove planiranja, izrade i izvršavanja Proračuna,
 • izrada i izvršavanje Proračuna obuhvaćaju planiranje, pripremanje i izradu prijedloga Proračuna Grada i projekcija za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine, izradu izvještaja o izvršavanju Proračuna te poslove vezane uz zaduživanje Grada i davanje jamstava,
 • financijsko poslovanje obuhvaća poslove obračuna i isplate plaća, kontrolu naloga za plaćanje u skladu sa važećim propisima, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja u skladu sa hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima,
 • obavlja opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i elementarnih nepogoda,
 • obavlja poslove civilne zaštite,
 • obavlja poslove izrade planskih dokumenata i drugih općih akata iz sustava civilne zaštite,
 • prati djelovanja vijeća nacionalnih manjina,
 • obavlja poslove praćenja rada i upravljanje u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač,
 • osigurava uvjete za ostvarenje javnih potreba u kulturi,
 • obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju, potrebe stanovnika u području kulture, sporta i tehničke kulture,
 • osigurava i prati namjensko korištenje financijskih sredstava koja su im dodijeljena,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 • obavlja poslove potpore civilnom društvu,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

 • provodi sve postupke javne nabave,
 • vodi evidenciju svih ugovora sklopljenih u postupcima javne nabave i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
 • obavlja upravne, neupravne te stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a koji su Zakonom stavljeni u nadležnost Grada,
 • poslove u vezi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
 • sudjeluje u pripremi i praćenju infrastrukturnih projekata i investicija, kao i ostalih investicija od interesa Grada,
 • obavlja poslove evidentiranja obveznika i objekata vezano za naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
 • obavlja imovinsko-pravne poslove Grada,
 • obavlja poslove komunalnog redarstva,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.
Plan prijma u službu
Skip to content