GRADSKO VIJEĆE LIPIKA: Gradski vijećnici održali posljednju sjednicu u ovom mandatu

Dvadeset i četvrta sjednica lipičkog Gradskog vijeća, ujedno i posljednja u ovom mandatu održana je u skladu s epidemiološkim uvjetima 23. ožujka u Vatrogasnom domu u Lipiku. Sjednici je prisustvovalo četrnaest od petnaest izabranih gradskih vijećnika.

Aktualni sat – pitanja postavilo samo troje vijećnika

Kao i obično, nakon uvodnih riječi predsjednika Gradskog vijeća Mladena Dolića, prešlo se na aktualni sat, a prva se s pitanjem javila vijećnica Mihaela Žili Petrović (SDP). Zanimalo ju je kakva je trenutna „financijska slika“ Grada Lipika i ima li zaduženja te dokle se došlo s planovima u vezi izgradnje Društvenog doma u Donjem Čagliću.

Gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) je odgovorio da je stanje vrlo dobro, a što se tiče zaduženja, postoji onaj dozvoljeni minus po računu koji se koristi povremeno, međutim, ako i dalje ostane ovako, svi možemo biti zadovoljni jer svoje obaveze Grad ispunjava bez ikakvih problema. Vezano za izgradnju Društvenog doma u Donjem Čagliću, kazao je da je u tijeku izrada projekta za izgradnju, a zatim slijede daljnje procedure. Gradonačelnik se nadovezao i na to da se radovi na unutrašnjosti katoličke crkve privode kraju, a planira se i uređenje fasade. Također, i na pravoslavnoj se crkvi uređuje krovište.

Vijećnik Vlado Stakor (HDZ) se interesirao o izgradnji dječjeg vrtića u Poljani te o tome što je s kanalizacijom ondje. Što se tiče vrtića, gradonačelnik mu je odgovorio da se radovi privode kraju, a u unutrašnjosti objekta se isto dovršavaju građevinski zahvati. Priprema se i teren za asfaltiranje pristupnog puta, nadopunit će se i dječje igralište s dodatnom opremom i još se uređuje okoliš.

U pogledu kanalizacije, problematika s izvođačem, Vodoprivredom Daruvar je i dalje aktualna. Što se tiče cijevi, to je gotovo, samo je potrebno izvršiti određena ispitivanja, ali i tu je problem financijske naravi. Gradonačelnik je nedavno bio u Hrvatskim vodama te nakon razgovora sa zamjenikom direktora i njegovim suradnicima došlo se do solucije kojom bi se uskoro moglo pronaći rješenje za uređaj za pročišćavanje.

To da bi Kursalon, Wandelbahn i budući hotel, kad bi bili u funkciji, bili pokretač razvoja Lipika, a sve drugo svojevrsna nadogradnja, promišljanje je gradskog vijećnika Vinka Strganca (HSS). On je umjesto pitanja, uputio prijedlog gradonačelniku o tome da se čim prije treba prijaviti na operativne programe za novo višegodišnje razdoblje Europske unije od sedam godina te lobirati kod ministrice Tramišak za realizaciju toga kako bi i privatni investitori (vlasnici hotela) mogli obnavljati kulturnu baštinu u svrhe turizma, tj. u komercijalne svrhe.

Gradonačelnik je komentirao kako bi bilo sjajno kad bi to bilo moguće. Naime, već je u nekoliko navrata bio na sastancima u kabinetu ministrice, međutim sadašnji vlasnici trenutno nemaju takve nakane i stoga nema drugo rješenje nego da Grad kupi Kursalon i Wandelbahn te se pripremi za ovo novo programsko razdoblje. To je jedna stvar, a druga stvar je i činjenica da ni jedna privatna investicija iz programa kulturne baštine nije financirana. Gradu je u interesu obnova Kursalona i Wanedlbahna, a realizacijom toga, pokrenule bi se i druge investicije vezane uz ono što bi doprinijelo razvoju Lipika.

Sjednica lipičkog Gradskog vijeća nastavljena je s Dnevnim redom sjednice, a vijećnici su ubrzo  usvojili prve dvije točke  koje su se odnosile na Godišnje izvješće o radu za 2020. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Lipik te Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Kockica Lipik u 2020. godini.

Problem s divljim odlagalištima otpada

Potom je usvojen i Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Komunalca d.o.o. Pakrac u 2020. godini za gospodarenje otpadom. Tom je prilikom vijećnik Milan Vlajković (HDZ) predložio da se podijeli svojevrsni letak koji bi ukazao građanima gdje sve mogu odložiti određeni otpad. Vijećnica Tina Gadžić Husko (HDZ) također je predložila povećanje visine kazne, odnosno sankcioniranja onih koji odlažu otpad u prirodu i na mjesta koja tome nisu namijenjena te da ih se na taj način potakne da pripaze na okoliš koji nas okružuje. S prijedlogom se složio i predsjednik Gradskog vijeća Dolić, kao i gradonačelnik Kasana, koji je ukazao da s divljim odlagališta zaista imamo problema, o čemu je svojevremeno pisao i Compas.

Jednoglasno je usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2020. godinu, a usvojeno je (op. a. s tri glasa protiv) i Izvješće o utrošku sredstava od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenje izravnom pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2020. godinu. Vijećniku Vinku Strgancu (HSS) ovdje nije bio jasan, kako je rekao, nesrazmjer između iznosa za nasipavanje poljoprivrednih puteva i iznosa za izvršavanje usluga nasipavanja. Na to mu je voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Gordana Horvat objasnila kako je razlog u tome što se materijal za nasipavanje koristi tijekom više godina.

Na sjednici su prihvaćena i izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godine te izvješće o izvršenju programa građenja i komunalne infrastrukture za 2020. godinu, s time da je troje oporbenih vijećnika bilo protiv.

Što se tiče Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2020. godinu, istaknuto je da su ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Lipika za prošlu godinu ostvareni u iznosu od 41.793.286,98 kuna, što u odnosu na planirane prihode u iznosu od 45.828912,00  kuna čini 94 %. Ukupni rashodi Proračuna iznose 35.994.499,69 kuna, što u odnosu na planirane rashode u iznosu od 38.378.912,00 kn čini 83 %.

Vijećnik Strganac je ovom prigodom upitao gradonačelnika planira li se kroz dogledno vrijeme smanjiti prirez, poticati još više poduzetnike kroz aktualne poticaje, ali i veće iznose te hoće li biti izdašnije stipendije. Gradonačelnik je odgovorio da je Lipik među posljednjim gradovima koji je uveo prirez. Pokazalo se da taj iznos za Grad Lipik nije zanemariv, a građani ga toliko ni ne osjete. Što se tiče podizanja visine poticaja i iznosa za stipendije, Grad Lipik cijeni svoje poduzetnike, učenike, studente, kao i sve druge građane, međutim o svemu tome će se razmatrati u skladu s okolnostima koje će biti u budućnosti.

Izvještaj su vijećnici usvojili, a troje oporbenih vijećnika (op.a. Žili Petrović (SDP), Papić (SDP) i Strganac (HSS)) bili su protiv.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama, a kod Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu vijećnik Strganac je upitao  hoće li biti obeštećeni vlasnici nekretnina koje su nastradale u potresu.

Rečeno je da je u lipičku Gradsku upravu pristiglo otprilike šezdeset prijava štete na objektima od potresa. Uglavnom se radi o oštećenjima dimnjaka, krovova te napuknućima zidova i temelja. Stručno povjerenstvo je procijenilo štetu, a završno izvješće je na državnom povjerenstvu, tj. u mjerodavnim institucijama.

Pri kraju sjednice prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama usluga za korisnike u Dječjem vrtiću Kockica Lipik. Ovo se odnosi na oslobođenje plaćanja participacije u ukupnom iznosu za korisnike čiji je roditelj evidentiran kao operativni član DVD-a koje je registrirano i djeluje na području Grada Lipika. Obrazloženo je da su naši vatrogasci vrlo profesionalni te da su s građanima, figurativno rečeno „i u dobru i u zlu“; od pojedinih nepogoda pa do sudjelovanja na gradskim manifestacijama.

Prihvaćeno izvješće o radu gradonačelnika

Vijećnici su prihvatili i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lipika za šestomjesečno razdoblje (srpanj – prosinac 2020. godine), a vijećnik Strganac je upitao gradonačelnika ima li saznanja o tome postoje li naznake o dolasku određenih investicija koje bi donijele i veći broj radnih mjesta na ovom području. Gradonačelnik je odgovorio kako je početkom godine u Lipik došla njemačka tvrtka iz Stuttgarta koja se bavi proizvodnjom softvera i pružanja  IT-usluga i sad imaju jedanaest zaposlenih, a kroz dogledno vrijeme planira zaposliti još mladih programera. Razgovara se i dalje, premda je vrijeme pandemije koronavirusa, međutim investitora koji se raspituju svakako ima jer u Lipiku su povoljni uvjeti za poduzetnike.

Usvojeno je i rješenje o imenovanju Savjeta mladih Grada Lipika, a pod točkom Različito vijećnik Strganac je zahvalio svima na suradnji tijekom ovog četverogodišnjeg razdoblja, dok je vijećnik Ivan Pleša (HDZ) kazao kako se građani žale da se prilikom aglomeracijskih radova događa to da ispred nekih obiteljskih kuća bude problema s nasipavanjem zemlje iza završenog posla. Stoga je upitao kome se treba obratiti radi tih sitnih popravaka, a odgovoreno mu je kako je najbolje kontaktirati Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti (stručnu suradnicu za infrastrukturu) na telefon 034 314-819 ili e-mail: graditeljstvo@lipik.hr. Vijećnica Žili Petrović je upitala što je s postavljanjem stakla na autobusnoj stanici u Donjem Čagliću na što joj je odgovoreno da je ono naručeno te da će se postaviti čim stigne.

Rad vijeća okvalificiran kvalitetnim i konstruktivnim

Budući da je ovo bila posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika u ovom mandatu, predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić zahvalio se svim vijećnicima na povjerenju, a čestitkama se pridružio i gradonačelnik Lipika Vinko Kasana, okvalificiravši rad vijeća kvalitetnim i konstruktivnim, a sve u interesu Grada Lipika i njegovih građana.