Javni natječaj – Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

Grad Lipik raspisao je Javni natječaj za prodaju nekretnina.

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/18, 7/21) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

 

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Lipika označenih kao:

– č.br. 634/5, šuma niska u prekojovači, površine 61 čhv upisana u zk.ul.br. 569, k.o. Marino Selo,

– č.br. 635/5, oranica niska u prekojovači, površine 425 čhv, upisana u zk.ul.br. 569, k.o. Marino Selo.

Početni iznos kupoprodajne cijene: 663,61 €.

Kupac je dužan snositi troškove izrade dokumentacije koja je neophodna za pripremu nekretnine za prodaju u iznosu 92,17 €.

Namjena nekretnine: poljoprivredno zemljište.

Ponudu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

Sadržaj ponude:

 • Oznaka nekretnina za koju se podnosi ponuda,
 • Brojevima i slovima točno ispisan iznos kupoprodajne cijene koja se nudi, a koji ne može biti niži od početnog iznosa kupoprodajne cijene,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

Za fizičke osobe:

 • Ime i prezime,
 • OIB,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Obrtnica (ako postoji),
 • Broj računa za eventualni povrat jamčevine,
 • Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
 • Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude,

Za pravne osobe:

 • Naziv i sjedište,
 • Izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (u elektroničkom ispisu ili preslika),
 • Broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine,
 • Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
 • Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude.

Adresa, rok i način dostave ponude

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se zaključno sa 27.12.2023. god. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“ ili se predaju neposredno na adresi: Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija  – Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 02.01.2024. god. u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27.

Mogućnost i način uvida u nekretninu

Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetne nekretnine radnim danom od 08:00 – 14:00 sati uz prethodni telefonski dogovor na broj 034/314-823.

Jamčevina

Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine u korist proračuna Grada Lipika, žiro račun broj HR75 2402 0061 8231 0000 1, model HR68, poziv na broj 9016 – OIB uplatitelja.

Ponuditelju čija ponuda je prihvaćena uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 30 dana od zaključenja postupka natječaja.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ukoliko isti ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku.

Rok zaključenja ugovora

Po okončanju postupka natječaja, odabrani ponuditelj potpisat će s Gradom Lipikom Ugovor o kupoprodaji najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu, a koja nije manja od početne cijene.

Rok i način isplate kupoprodajne cijene

Najpovoljniji ponuditelj je dužan preostali iznos kupoprodajne cijene i troškove izrade dokumentacije koja je neophodna za pripremu nekretnine za prodaju (troškovi izrade dokumentacije iznose 92,17 €) uplatiti na žiro račun Grada Lipika prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Kriterij odabira

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najvišu kupoprodajnu cijenu.

Ako dva ili više ponuditelja ponude za istu nekretninu isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete natječaja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Grad Lipik pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Gradonačelnik može poništiti raspisani natječaj u svakom trenutku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Lipika, web stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i web stranici https://www.compas.com.hr/.

Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu  Grada Lipika, Lipik,  Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

 

Dokumenti: natječaj, marino selo, 634-5,635-5