Javni natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Lipika

Temeljem članka 8. Odluke o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Lipika br. 9/16), gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Lipika

I. Predmet natječaja za davanje u najam je sljedeći stan:

Adresa m2  Iznos najamnine 
Šeovica, Omanovačka 120  80,00 240,00 kuna

II. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da imaju prebivalište na području Grada Lipika (dokaz: uvjerenje o prebivalištu za sve članove obiteljskog domaćinstva),
2. da nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan (dokaz: potpisana izjava).

Uvjete iz stavka 1. ovog članka treba zadovoljiti kumulativno i to svi članovi obiteljskog domaćinstva za koje se traži davanje stana u najam.

III. Stan se daje u najam podnositeljima zahtjeva po redoslijedu utvrđenom konačnom listom reda prvenstva. Mjerila za utvrđivanje liste reda prvenstva su:
1. broj članova domaćinstva
2. vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu
3. invalidnost
Mjerila iz stavka 1. ovog članka vrednuju se i izražavaju u bodovima sukladno Odluci o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Lipika br. 9/16).
Red prvenstva na Listi utvrđuje se temeljem zbroja bodova koji pojedinom podnositelju pripadaju po mjerilima.

IV. Podnositelj zahtjeva uz zahtjev, osim dokaza iz točke II. ovog natječaja mora priložiti odgovarajuće isprave kojima dokazuje ispunjenje ostalih uvjeta (mjerila iz točke III.) bitnih za utvrđivanje reda prvenstva za sebe i sve članove domaćinstva:

1. dokaz o statusu samohranog roditelja – pravomoćna sudska odluka o razvodu braka ili odluka o roditeljskoj skrbi ili smrtni list supružnika ili drugi odgovarajući dokument,
2. dokaz o maloljetnosti člana obiteljskog domaćinstva – rodni list,
3. dokaz o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu – potvrda, uvjerenje ili drugi dokument izdan od nadležnog ministarstva,
4. dokaz o invalidnosti – rješenje o utvrđenju invalidnosti nadležnog tijela, a u slučaju privremene invalidnosti, rješenje ne smije biti starije od perioda na koje je privremena invalidnost utvrđena.

V. Rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od dana objave Javnog natječaja. Javni natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Lipika.
Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Lipik, 34551 Lipik, Marije Terezije 27, s naznakom „natječaj za davanje u najam stana – ne otvarati“ ili se predaju neposredno na istoj adresi.
Zahtjev podnositelja koji ne ispunjava uvjete natječaja odbacit će se zaključkom kao nepotpun.
Zahtjev podnesen izvan roka utvrđenog u natječaju odbacit će se zaključkom kao nepravovremen.

VI. Prijedlog liste koju je utvrdilo Povjerenstvo objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Grada Lipika.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Prijedlogu liste i obavljeno bodovanje u roku 8 dana od dana objave Prijedloga liste.
Prigovor se podnosi gradonačelniku. Odluku o prigovoru donosi gradonačelnik. Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.
Odluku o utvrđivanju konačne liste donosi gradonačelnik. Konačna lista objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Grada Lipika.
Zaključak o odbijanju i odbacivanju donosi gradonačelnik Grada Lipika. Na zaključak o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva za dodjelu stana u najam može se uložiti prigovor gradonačelniku u roku od osam (8) dana od dana dostave zaključka. Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.
Po okončanju postupka sa podnositeljem zahtjeva koji ispunjava uvjete natječaja zaključuje se ugovor o najmu stana na 5 (pet) godina.

VII. Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.

KLASA: 371-02/20-01/01
URBROJ: 2162/02-03-04/1-19-3
Lipik, 21. siječnja 2020.g.

GRADONAČELNIK GRADA LIPIKA
Vinko Kasana, bac.ing.agr.