Na području Grada Lipika od 28. listopada 2023. do 01. studenog 2023. proglašeni sajmeni dani

Temeljem  članka  57. stavka 6.   Zakona o trgovini ( NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 196/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 54. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik  Grada Lipika br. 1/21) gradonačelnik Grada Lipika  donosi

ODLUKU

 o proglašenju sajmenih dana na području Grada Lipika

Članak 1.

Ovom Odlukom se u svrhu promidžbeno- turističkih aktivnosti dani 28. listopada 2023.godine do 01. studeni 2023.godine proglašavaju se sajmenim danima na području Grada Lipika.

Članak 2.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i slična prodaja na otvorenom, kao i dio sajmenih i javnih manifestacija može započeti u 7,00 sati i završiti do 20,00 sati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici Grada Lipika.

 

Gradonačelnik:

                                                                                        Vinko Kasana, bacc.ing.agr

KLASA: 335-01/23-01/02

URBROJ: 2177-2-02-23-1

Lipik,  18. listopad 2023.