O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika

KLASA: 320-02/16-05/472
URBROJ: 525-07/1782-19-7
Zagreb, 13. veljače 2019. godine
Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i 115/18), članka 50. stavka 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo
poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj
39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa
zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija
veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 1371/29 u k.o. Poljana, oranica,

površine 2295 m2 (0,2295 ha), tržišna cijena iznosi 5.003,10 kn

k.č.br. 1371/31 u k.o. Poljana, oranica,

površine 3999 m2 (0,3999 ha), tržišna cijena iznosi 8.717,82 kn

k.č.br. 1371/32 u k.o. Poljana, oranica,

površine 3694 m2 (0,3694 ha), tržišna cijena iznosi 8.052,92 kn

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje
ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“, broj 39/2013 i 48/2015) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu
poljoprivrede.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove
Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).
Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78,
s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Lipika – za k.č.br. 1371/29, 1371/31 i 1371/32 u k.o.
Poljana.

Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju
navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave
obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim
nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje
najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“, broj
120/2013).
Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede. Na osnovi odluke
ministar Ministarstva poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o
prodaji u pisanom obliku.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE