Obavijest – ublažavanje posljedica epidemije virusa Covid -19

Odlukom Gradskog vijeća Grada Lipika od 23. rujna 2020. godine u cilju ublažavanja posljedica epidemije virusa Covid -19 u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade:

  • sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na koje se odnosi Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 19. ožujka 2020.g., kojom je naložena privremena obustava rada
  • pravne i fizičke osobe koje su imale znatno smanjenje poduzetničke aktivnosti i koristile su mjere za očuvanje radnih mjesta.
    Oslobođenje plaćanja komunalne naknade odnosi se na poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti za razdoblje u kojem je obveznicima obustavljen rad, odnosno za razdoblje u kojem su ostvarili pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta.

Oslobođenje plaćanja komunalne naknade smatra se potporom male vrijednosti (de minimis potporom) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije(EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije serija L br. 35271 od 24. prosinca 2013. godine i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17).
Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male vrijednosti dužan dostaviti izjavu o svim korištenim potporama male vrijednosti primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti.
Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima.

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade ostvariti će se na temelju podnesenog zahtjeva Gradu Lipiku.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je uz zahtjev za oslobođenje dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje gore navedenih uvjeta.
Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela donijet će rješenje o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz 12.a. i 12. b. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Lipika br. 7/18 i 4/20).

Dokumenti: Zahtjev za oslobođenje Izjava o korištenim potporama male vrijednosti