Odluka o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Lipika na 14. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine donosi

 

O D L U K U o korištenju poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora Lipik

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se korištenje poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Lipik (u daljnjem tekstu: Inkubator), a ponajprije kategorije korisnika, uvjeti i način korištenja poslovnih prostora, pravo na korištenje inkubatora, visina i način plaćanja naknade za korištenje prostora inkubatora, trajanje zakupa i olakšice za korisnike inkubatora postupak dodjele poslovnih prostora Inkubatora te ostale odredbe.

Članak 2.

Inkubator neto podne površine 1.936,99 m² smješten je u Poduzetničkoj zoni Lipik II i sastoji se poslovnih prostora dostupnih za poduzetnike kako slijedi :

 1. 6 box ureda za pred-inkubaciju, inkubaciju te za poduzetnike u fazi rasta i razvoja za uredske i administrativne poslove u neproizvodnim djelatnostima;
 2. 5 proizvodnih prostora za inkubaciju te za poduzetnike u fazi rasta i razvoja koje se bave proizvodno – prerađivačkim djelatnostima.

Inkubator se nalazi na k.č.br. 1484/16 u k.o. Lipik, na adresi Ulica Ivana Mažuranića.

Inkubator djeluje u interesu i cilju općeg gospodarskog rasta i razvoja poduzetništva te omogućava poduzetnicima korištenje poslovnih prostora i usluga pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 II. KATEGORIJE KORISNIKA

Članak 4.

Prema ovoj Odluci „poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka/dobiti, odnosno dobiti na tržištu, a upisan je u odgovarajući upisnik. U kategoriju „poduzetnika“ uključena je i udruga, gospodarsko interesno udruženje, klaster i slično koja obavlja djelatnost usmjerenu na razvoj gospodarstva te obavlja jednu ili više proizvodnih-prerađivačkih i/ili uslužnih djelatnosti.

Prema ovoj Odluci utvrđuju se slijedeće kategorije poduzetnika:

 1. Poduzetnik početnik – poduzetnik koji po prvi put osniva obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, mlađi je od 55 godina, nije vlasnik drugog trgovačkog društva, obrta ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, nije suvlasnik u drugom trgovačkom društvu, obrtu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s udjelom većim od 51% te posluje kraće od dvije godine;
 2. Žena poduzetnik – trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba koje samostalno obavlja djelatnost u kojem jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili je žena registrirana vlasnica i čiju upravu vodi žena;
 3. Poduzetnik s posebnim statusom – trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba koje samostalno obavlja djelatnost u kojem jedan ili više osoba s invaliditetom, posebice HRVI, posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili je osoba s invaliditetom, posebice HRVI, registrirani vlasnik i čiju upravu vodi osoba s invaliditetom;
 4. Poduzetnik u fazi rasta i razvoja – trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba koje samostalno obavlja djelatnost koji ne spada u prethodno navedene kategorije poduzetnika, a uvjeti poslovanja su takvi da mu je potreban dodatni prostor.

 

III. PRAVO NA KORIŠTENJE INKUBATORA

Članak 5.

Pravo na korištenje poslovnog prostora Inkubatora imaju:

 1. Kandidat za pred-inkubaciju, isključivo fizička, osoba koja:
 • Nema registriran poslovni subjekt;
 • Nema vlasničke udjele u drugim poslovnim subjektima;
 • Nema dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Lipiku ili Republici Hrvatskoj;
 • Ima inovativnu poslovnu ideju;
 1. Kandidat za inkubaciju:
 • Ima status poduzetnika početnika;
 • Obavlja jednu ili više proizvodnih-prerađivačkih i/ili uslužnih djelatnosti;
 • Nema dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Lipiku ili Republici Hrvatskoj
 1. Kandidat u fazi rasta i razvoja koji:
 • Ima status poduzetnika u fazi rasta i razvoja;
 • Ima tržišni potencijal za proširenje poslovanja, ali i nedostatak prostora;
 • Nema dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Lipiku ili Republici Hrvatskoj.

 

IV. RASPOLOŽIVI PROSTOR INKUBATORA

Članak 6.

Box uredi

Inkubator raspolaže sa 6 box ureda. Svaki box ured veličine je 10,02 m² te je opremljen sa 2 radna stola, 2 stolice i 2 radne svjetiljke. Svaki box ured je jedna zasebna funkcionalno – prostorna cjelina namijenjena zakupu.

Poslovne jedinice

Poduzetnički inkubator raspolaže sa 5 poslovnih jedinica kako slijedi:

 

OZNAKA PROSTORA POVRŠINA (m²)
J2 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 319,20
J3 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 319,19
J4 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 319,20
J5 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 319,19
J6 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 370,90

Svaki poslovni prostor opremljen je s 2 radna stola, uredskim stolicama, radnom lampom, policama i čajnom kuhinjom s pripadajućom opremom.

Članak 7.

Svaka poslovna jedinica u pravilu čini samostalni predmet zakupa, međutim zbog gospodarskog interesa postoji mogućnost spajanja dvije ili više poslovnih jedinica u jedan predmet zakupa.

Iznimno, više korisnika može dijeliti zajednički prostor u slučaju da svi zajedno zadovolje uvjete za korištenje poslovnog prostora Inkubatora. U tom slučaju podnose zajedničku ponudu na Jani natječaj. Ako njihova ponuda bude prihvaćena sa svakim poduzetnikom zaključiti će se Ugovor o zakupu odgovarajuće površine tog poslovnog prostora.

 

V. VISINA I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE PROSTORA INKUBATORA

Članak 8.

Zakupnina poslovnog prostora Inkubatora iznosi:

VRSTA POSLOVNOG PROSTORA IZNOS ZAKUPA
Box ured 12 kn/m²
Poslovna jedinica 10 kn/m²

 

Za vrijeme trajanja zakupa zakupnik plaća zakupninu.

 

VI. TRAJANJE ZAKUPA I OLAKŠICE ZA KORISNIKE INKUBATORA

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora iz prethodnog članka poduzetnik početnik može ostvariti za razdoblje do 5 godina za proizvodne djelatnosti i do 3 godine za uslužne djelatnosti, dok poduzetnici u fazi rasta i razvoja mogu zakupiti prostor za razdoblje do 3 godine za proizvodne djelatnosti, odnosno 2 godine za uslužne djelatnosti.

Trajanje pred-inkubacije je ograničeno na 6 mjeseci s mogućnošću produženja još 3 mjeseca pod uvjetom dobivanja pozitivne ocjene napretka od potporne institucije. U slučaju pozitivnog ishoda pred-inkubacije poduzetnik može koristit usluge inkubacije.

Nakon isteka ugovorenog roka zakupa zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu omogućava se pravo na produljenje Ugovora o zakupu najviše do 1 godine.

Članak 10.

Režijske troškove (toplinska energija, električna energija, potrošnja vode i ostale naknade za komunalne usluge), troškove održavanja zajedničkih dijelova zgrade kao i troškove održavanja okoliša zgrade snose Zakupci kako slijedi:

 • za box urede razmjerno zakupljenoj površini,
 • za poslovne jedinice prema stvarnom utrošku za pojedinu poslovnu jedinicu temeljem očitanja pojedinačnog mjerila.

Zakupninu Zakupnik je dužan platiti do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Priključak i troškove priključenja telefona i interneta snosi zakupnik.

Članak 11.

Poduzetnici sa statusom početnika imaju pravo na ostvarivanje olakšica na zakup box ureda za inkubaciju, za ne-proizvodne djelatnosti kako slijedi:

 

Vrijeme zakupa Iznos olakšice
0-6 mjeseci 100%
6-12 mjeseci 50%
2. godina 25%
3. godina 0

 

Članak 12.

Poduzetnici sa statusom početnika imaju pravo na ostvarivanje olakšica na zakup proizvodnih prostora za inkubaciju, za proizvodne djelatnosti kako slijedi:

Vrijeme zakupa Iznos olakšice
0-6 mjeseci 100%
6-12 mjeseci 75%
2. godina 65 %
3. godina 50%
4. godina 25%
5. godina 0

 

Članak 13.

Poduzetnici koji nemaju status poduzetnika početnika nemaju pravo na ostvarivanje olakšica na zakup box ureda ili proizvodnih prostora.

Članak 14.

Iznos olakšice iz čl. 11. i 12. ove Odluke smatra se potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17).

Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male vrijednosti dužan davatelju potpore iz ove odluke dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti.

Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima.

 

VII. POSTUPAK DODJELE I PREDNOST PRI ZAKUPU INKUBATORA

Članak 15.

Poslovni prostor Inkubatora daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Javni natječaj objavljuje se na službenoj stranici Grada Lipika.

Članak 16.

Javni će natječaj biti trajno otvoren, odnosno bit će otvoren do trenutka davanja svih poslovnih prostora u zakup.

Tekst javnog natječaja mora sadržavati minimalno sljedeće:

 • predmet zakupa,
 • namjenu poslovnog prostora po m²,
 • iznos zakupnine po m²,
 • vrijeme na koji se poslovni prostor daje u zakup,
 • uvjete koje mora zadovoljiti ponuditelj,
 • dokumentaciju koja čini sastavni dio ponude,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • adresu i rok za podnošenje pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju,
 • vrijeme kada se može razgledati poslovni prostor koji se daje u zakup.

Za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika.

Javnim natječajem će se propisati obvezni dijelovi ponude te dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz ponudu.

Administrativne i druge poslove kao i pregled dokumentacije pristiglih ponuda obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 17.

Prednost pri davanju u zakup imaju poduzetnici početnici, a ukoliko Inkubator bude raspolagao slobodnim prostorom za koji kandidati za pred-inkubaciju i inkubaciju nisu iskazali interes u redovnom postupku prijema prostor će se dati u zakup poduzetnicima u fazi rasta i razvoja.

Članak 18.

Prednost pri davanju u zakup box-ureda imat će kako slijedi:

 1. Žena poduzetnik koja je ujedno i poduzetnik početnik;
 2. Poduzetnik s posebnim statusom koji je ujedno i poduzetnik početnik;
 3. Poduzetnik početnik;
 4. Kandidat za pred-inkubaciju;
 5. Žena poduzetnik koja je ujedno i poduzetnik u fazi rasta i razvoja;
 6. Poduzetnik s posebnim statusom koji je ujedno i poduzetnik u fazi rasta i razvoja;
 7. Poduzetnik u fazi rasta i razvoja.

Članak 19.

Prednost pri davanju u zakup prostornih jedinica imat će kako slijedi:

 1. Žena poduzetnik koja je ujedno i poduzetnik početnik;
 2. Poduzetnik s posebnim statusom koji je ujedno i poduzetnik početnik;
 3. Poduzetnik početnik;
 4. Žena poduzetnik koja je ujedno i poduzetnik u fazi rasta i razvoja;
 5. Poduzetnik s posebnim statusom koji je ujedno i poduzetnik u fazi rasta i razvoja;
 6. Poduzetnik u fazi rasta i razvoja.

Članak 20.

Pristigle ponude će se otvarati svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.

Po provedenom otvaranju pristiglih ponuda utvrdit će se ispunjavaju li iste uvjete natječaja te izraditi rang-lista sukladno redoslijedu utvrđenom u članku18. i 19..

O rezultatima natječaja poduzetnik će biti obaviješten u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda dostavom Odluke o davanju prostora u zakup.

Odluku o zakupu donosi Gradonačelnik Grada Lipika.

Članak 21.

Temeljem odluke o zakupu s poduzetnikom će se sklopiti ugovor o zakupu kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u roku od deset dana od dana dostave Odluke o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.

U suprotnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 22.

O primopredaji poslovnog prostora Zakupniku sastavit će se poseban zapisnik.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku bez mogućnosti potraživanja uloženih sredstava.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti, kao i opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik, a Zakupodavac se obvezuje Zakupniku dati potrebne suglasnosti ovim postupcima.

Članak 23.

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti Ugovor iz članka 18. ove Odluke.

Ugovor se otkazuje pisanim otkazom koji se dostavlja preporučeno putem pošte.

Otkazni rok iznosi 30 dana računajući rok od dana primitka otkaza.

Članak 24.

Zakupodavac će pokrenuti raskid Ugovora o zakupu i prije isteka roka na koji je zaključen u slijedećim slučajevima:

 • kada zakupnik ne izvršava svoje zakonske i financijske obveze preuzete sklapanjem Ugovora o zakupu,
 • kada se zakupnik ne pridržava pravila ponašanja/kućnog reda u Inkubatoru te svojim ponašanjem remeti javni red i mir, kada šteti ugledu Inkubatora odnosno Grada Lipika,
 • kada zakupnik promjeni svoju djelatnost tako da više ne obavlja djelatnosti koje su navedene u ponudi,
 • ako zakupnik/poduzetnik u roku tri (3) mjeseca od primopredaje poslovnog prostora u Inkubatoru nema niti jednog zaposlenog, odnosno ukoliko tijekom obavljanja djelatnosti ostane bez zaposlenika,
 • kada zakupnik ne koristi dodijeljeni poslovni prostor ili ga koristi protivno odredbama Ugovora o zakupu duže od 30 dana,
 • kada poduzetnik prestane obavljati djelatnosti ili pokrene postupak stečaja ili likvidacije.

 

Članak 25.

Nakon isteka ugovorenog roka ili raskida ugovara o zakupu zakupnik je dužan napustiti poslovni prostor i predati ga u posjed Gradu Lipiku s pripadajućim namještajem i opremom u primjerenom stanju odnosno u stanju u kojem ih je primio prilikom stupanja u posjed, uvažavajući redovnu upotrebu.

O primopredaji poslovnog prostora Zakupodavcu sklopit će se poseban zapisnik.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Svi korisnici poslovnih prostora Inkubatora dužni su poslovne prostorije koristiti na način i za namjenu utvrđenu Ugovorom o zakupu pažnjom dobrog gospodara.

Članak 27.

Radove na adaptaciji i preinakama u poslovnim prostorima zakupnici mogu obavljati samo uz prethodnu pisanu suglasnost Zakupodavca.

Za uložena sredstva u adaptaciju i preinake korištenih poslovnih prostora zakupnik nema pravo na naknadu istih.

U slučaju da je zakupnik dodatno opremao prostor i/ili obavljao adaptaciju i preinake, po prestanku ugovornog odnosa (bilo prijevremenog ili redovnog) obvezan je ukloniti ugrađenu opremu te prostor dovesti u prvobitno stanje o svom trošku.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika.

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

Mladen Dolić, ing.el.

 

KLASA: 372-03/19-01/07

URBROJ: 2162/02-03/1-19-1