ODLUKA o produženju obustave rada dječjih vrtića na području Grada Lipika

Na temelju čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i čl. 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 1/20) gradonačelnik Grada Lipika donos

ODLUKU
o produženju obustave rada dječjih vrtića
na području Grada Lipika

 

Članak 1.

Obustava rada dječjih vrtića na području Grada Lipika – Dječji vrtić Kockica u Lipiku i Područni vrtić Poljana produžava se do 08. svibnja 2020. god., uključujući i 08. svibnja 2020. god.

Članak 2.

Iznimno za roditelje koji u razdoblju iz čl. 1. ove Odluke nemaju mogućnost zbrinjavanja djece na drugačiji način mogu djecu dovesti u Dječji vrtić Kockica u Lipiku te će ona biti zbrinuta od strane djelatnika vrtića.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-01/20-01/01
URBROJ: 2162/02-03-04/2-20-4
U Lipiku 30. travnja 2020. god.

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Dokumenti: Odluka - produženje ODLUKA o produženju obustave rada dječjih vrtića na području Grada Lipika