Usvojen proračun Grada Lipika za 2023. godinu u iznosu od gotovo 8 milijuna eura

Četrnaesta sjednica lipičkog Gradskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Slobodana Katunara (HDZ) održana je 22. prosinca u velikoj vijećnici lipičke Gradske uprave, a u njezinu je radu sudjelovalo devet od trinaest izabranih gradskih vijećnika. Sjednici je nazočio gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) te predstavnici gradskih stručnih službi i poduzeća.

Dnevni red je imao trideset i jednu točku, a sjednica je prije aktualnog sata započela prisegom novog vijećnika, Ivana Pleše (HDZ) koji je zapravo zamjena za vijećnika Dalibora Viboha (HDZ) s obzirom na to da je dosadašnji vijećnik podnio zahtjev za mirovanje iz osobnih razloga.

Konkretne mjere za deficitarna zanimanja

Sjednica je potom nastavljena s aktualnim satom tijekom kojeg se javilo dvoje vijećnika s pitanjima. Vijećnica Vedrana Vondrak (nezavisna) je upitala kad će biti raspisan natječaj za poljoprivredna zemljišta na temelju novog Zakona o poljoprivredi, a gradonačelnik Kasana je odgovorio kako će se natječaj odvijati parcijalno, odnosno već početkom sljedeće godine će biti raspisan. Vijećnica Vondrak je istaknula i problem kanalizacije i vodovoda u Ulici 30. svibnja u Filipovcu.  Na to je gradonačelnik istaknuo kako je to prioritet u izgradnji te da mu je žao što to nije obuhvatio projekt aglomeracije. Treće pitanje vijećnice Vondrak odnosilo se na to planira li Grad Lipik poduzeti konkretne poteze u vezi privlačenja liječnika na ovo područje jer je liječnički kadar deficitaran. Gradonačelnik je odgovorio kako će Grad Lipik poduzeti određene mjere kao što su stipendije i slične mjere za deficitarni kadar, kao što su liječnici, ali i druga zanimanja. Razmišlja se i o uređenju smještaja te drugih pogodnosti koje bi bile potrebne tim mladim ljudima, rekao je gradonačelnik.

Vijećnik Ivan Pleše (HDZ) polaže prisegu / Compas.hr

Vlado Stakor (HDZ) je pitao za pročišćivač i njegovu nabavku u naselju Dobrovac, a gradonačelnik  je rekao da je napravljena prijava za NPO. Vode Lipik su pripremile svu potrebnu dokumentaciju i sad se čeka odgovor. Gradonačelnik je također rekao kako je s predstavnicima Hrvatskih voda razgovarao o čišćenju kanala s obzirom na to da je nedavno došlo do plavljenja na području naselja Ribnjaci i Marino Selo.

Nakon aktualca prešlo se na dnevni red sjednice. Prva točka odnosila se na Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica za 2023. godinu. Vijećnica Vondrak je s ravnateljicom Tatjanom Benković raspravljala o sportskoj igraonici i uvođenju novih sportskih programa, a vijećnik Tomislav Lneniček (nezavisni) je pozdravio gradnju novog vrtića te se zanimao o privlačenju stručnog kadra te povećanju njihovih primanja. Ravnateljica je kazala da će se plaće zaposlenika povećavati s skladu s kolektivnim ugovorom, odnosno 2% svaki mjesec do travnja iduće godine, nakon čega slijede razgovori sa sindikatom. O novim zaposlenjima u vrtiću te svemu povezano s time, vijećnik će još dobiti pisani odgovor. Na kraju je prva točka usvojena s osam glasova, dok je jedan bio suzdržan.

Jednoglasno i bez rasprave je usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Lipik za 2023. i projekcijom plana za 2024. i 2025. godinu, dok je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu također usvojen bez rasprave, ali s jednim suzdržanim.

Nije bilo rasprave ni kod usvajanja Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, kao ni kod Prijedloga I. Izmjena Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova za 2022. godinu te Prijedloga Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenje izravnom pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2022. godinu. Svi su usvojeni s osam glasova te jednim suzdržanim. Doduše Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Lipika u 2022. godini je usvojen uz dva suzdržana glasa, a kod usvajanja Prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu samo je vijećnik Lneniček, kao i kod ostalih odluka bio suzdržan. Naime, sredstva šumskog doprinosa za 2022. u iznosu od 550.000,00 kuna utrošit će se za izgradnju nerazvrstanih cesta te izgradnju javnih prometnih površina.

Usvojen rebalans za 2022. godinu

Kod donošenja Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu koji je usvojen uz dva suzdržana, vijećnicu Vondrak je zanimalo povećanje financijskog iznosa za LIRA-u od 6%. Gordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti joj je obrazložila da je razlog tomu veliko povećanje energenata s obzirom na to da je u sklopu LIRA-e bilo i poslovanje Bazena Lipik, a ne smijemo zaboraviti i nedavnu kupovinu Vile Osječanke.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu predložene su iz razloga nastalih promjena, kako  u prikupljanju i naplati prihoda i primitaka, tako i u izmjeni  planiranih rashoda, odnosno izdataka.

Najvažniji razlog prijedloga ovog rebalansa je usklađenje s provedbom projekata na području Grada Lipika, a slijedom  dobivenih suglasnosti po pojedinim natječajima za koje će se sredstva osigurati iz EU fondova i drugih izvora, odnosno planiranje pripadajućih rashoda nužno potrebnih za provedbu i dovršetak pojedinih projekata ili investicija. Osim usklađenja za projekte koji su prihvaćeni i odobreni na pojedinim natječajima rebalansom je predložen i raspored rashoda i pripadajućih prihoda pojedinih projekata i aktivnosti koji ne mogu biti izvršeni u 2022. godini već će se izvršiti u idućoj.

Kako je već naglašeno uz prvi rebalans u ovoj godini najvećim dijelom prestale su mjere koje su se u prethodnim godinama primjenjivale zbog pandemije koronavirusa te su prestale izvanredne okolnosti poslovanja u svim djelatnostima što je dovelo do normalizacije rada i poslovanja. Normalizacija poslovanja i općenito života stanovnika Grada Lipika dovela je do povećanih zapošljavanja i prihoda, a kao posljedica prošlogodišnjih posebnih mjera od strane svih razina države i drugih institucija za očuvanje radnih mjesta i mjera potpore gospodarstvu, građani su ostvarili značajan povrat poreza i prireza  u odnosu na prethodnu godinu.

Ovim rebalansom prihodi i primici se smanjuju  za 3.368.548,00 kuna, tako da novi plan ukupnih prihoda i primitaka iznosi 76.886.442,80 kuna, a rashodi i izdaci se  smanjuju za 3.238.548 kuna i ukupno iznose 76.886.442,80 kuna.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Erste & Steiermärkische banke, što je već praksa svake godine i koji služi kao svojevrsno zaleđe.

Nadalje, jednoglasno su usvojeni prijedlozi za iduću godinu Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba Grada Lipika, Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova, Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa, Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenje izravnom pogodbom i sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika te Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Kao što je to bilo i kod prethodnih točaka, Prijedlog Plana pokrića manjka prihoda proračuna Grada Lipika u razdoblju 2023. do 2025. godine bez rasprave je usvojen uz dva suzdržana.

Proračun za iduću godinu iznosi gotovo 8 milijuna eura

Prijedlog Proračuna Grada Lipika za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu prvi put je iskazan u eurima, a usvojen je uz dva suzdržana oporbena vijećnika. Kod njegova donošenja također nije bilo rasprave.

U skladu s odredbama članka 40. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) temeljem podnesenih financijskih planova korisnika Proračuna Grada Lipika i izvršenih usklađenja sastavljen je Proračun Grada Lipika za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, istaknula je gospođa Horvat.

U prijedlogu Proračuna obuhvaćene su sve važne odrednice prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka za sljedeće trogodišnje razdoblje, a koje su u ovom razdoblju poznate.

Značajne promjene cijena svih vrsta

Kao jedan od najvažnijih parametara koji će imati znatan utjecaj na poslovanje i život u okruženju je daljnji utjecaj značajnih promjena cijena svih vrsta energije i značajno poskupljene roba, radova i usluga.

I u sljedećem proračunskom razdoblju sredstva fiskalnog izravnanja kao sredstava za poticaj jedinicama lokalne samouprave za ostvarenje ujednačenijih uvjeta razvoja na cijelom području naše države osigurat će se u Državnom proračunu. Za izračun raspodjele sredstava koristit će se parametri kao što su kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda. Izračun sredstava fiskalnog izravnanja Ministarstvo financija objaviti će po usvajanju Državnog proračuna.

Proračunom su predloženi ukupni prihodi i primici za 2023. godinu u iznosu od 7.954.528 eura, za 2024. godinu u iznosu od 7.439.653 eura i za 2025. godinu u iznosu od 8.934.607 eura. Dinamika povećanja prihoda ovisi o za sada ugovorenim i planiranim  aktivnostima provedbe pojedinih kapitalnih projekata u slijedećem proračunskom razdoblju.

Značajno povećanje prihoda i primitaka za 2023. godinu u odnosu na prvobitnu projekciju odnosi se na prijenos prihoda i pripadajućih rashoda u provedbi planiranih kapitalnih projekta za koje u 2022. godini nisu raspisani natječaji, premda su najavljeni, a za koje Grad Lipik ima pripremljenu dokumentaciju. Isto tako, Grad Lipik je  praćenjem najava i odrednica sljedećih natječaja za korištenje sredstava fondova Europske unije pristupio pripremnim radnjama za prijavu na nove natječaje što je u projekcijama za 2024. i 2025. godinu iskazano i u prihodima i rashodima.

U sljedećem proračunskom razdoblju i nadalje će se poduzimati sve mjere i radnje za maksimalno korištenje sredstava fondova EU i sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje od 2021. do 2026. godine u cilju razvoja Grada i poboljšanja kvalitete života građana Lipika.

Za sljedeće proračunsko razdoblje radi pravodobne provedbe ugovorenih projekata Grad se planira zadužiti dugoročnim kreditom u ukupnom  iznosu od 1.420.134 eura (10.700.000,00 kn) za  financiranje vlastitog učešća u provedbi kapitalnog projekta Terme Lipik.

Isto tako, zbog različite dinamike priljeva prihoda i obveza plaćanja nastalih rashoda i premošćenja nastalog jaza  Grad se u 2023. godini planira kratkoročno zadužiti dozvoljenim prekoračenjem po poslovnom računu u iznosu od 2.000.000,00 kn što smo ranije već spomenuli.

Posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Lipika / Compas.hr

Nadalje je usvojen Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2023. godinu, zatim Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lipika te Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi. Kod ovog potonjeg javila se vijećnica Vondrak  te predložila jedan hvalevrijedan prijedlog, a to je da se vijećnici dogovore pa da od siječnja svoju naknadu daju za blizance, Ivana i Matea Marošević kojima je nedavno presađeno srce. Odgovoreno joj je kako je to tehnički neizvedivo, međutim, svaki vijećnik ponaosob može izvršiti donaciju.Također je rečeno i to da će Grad Lipik uplatiti određena sredstva za potrebe liječenja ovih dječaka.

Posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Lipika trajala je nepunih sat vremena, a okarakteriziralo ju je to da nije bilo previše rasprave. Tako su pred sam kraj sjednice vijećnici usvojili iduće, manje-više tehničke točke: Prijedlog Izmjene i dopunu Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Lipik u 2022. godinu, Prijedlog Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2023. do 2025., Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće gradonačelnika Grada Lipika, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru Mandatnog odbora – jednoglasno, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za izbor i imenovanja, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost te Odluku o jednostavnoj nabavi.