Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lipika

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te Zaključka gradonačelnika Grada Lipika, KLASA:350-01/20-01/05, URBROJ: 2162-2-03-04/6-22-73, od 30.03. 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Lipik, objavljuje

OBAVIJEST
O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA LIPIKA

1. Gradonačelnik Grada Lipika Zaključkom, KLASA: 350-01/20-01/05, URBROJ: 2162-2-03-04/6-22-73, od 30.03. 2022. godine, utvrdio je Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lipika (u nastavku: Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana).

Objavljuje se javna rasprava o utvrđenom Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Plana koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Ova obavijest objavit će se u dnevnom tisku – „Večernji list“, mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te na mrežnim stranicama Grada Lipika.

3. Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavlja se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjev za izradu Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Plana.
4. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana započinje 08. travnja 2022. godine i trajat će zaključno s 22. travnja 2022. godine.

5. Javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se obaviti u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Ul. Marije Terezije 27, 34551 Lipik svakim radnim danom od 8:00 – 15:00 sati.

6. Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Plana, a radi stručnog obrazloženja izrađivača, organizira i provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika s odgovornim voditeljem izrađivača Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Plana, javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, a održat će se dana 20. travnja 2022. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Ul. Marije Terezije 27, s početkom u 11 sati.

7. Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani:

– imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana,
– mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
– mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
– mogu nositelju izrade uputiti pisane prijedloge i primjedbe, dostavom istih u pisanom obliku (osobno u pisarnici Grada Lipika) ili putem pošte preporučeno na adresu: Grad Lipik, Ul. Marije Terezije 27, 34551 Lipik najkasnije do 22. travnja 2022. godine.

Pisani prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir pri pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

8. Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima, koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Plana dostaviti će se posebna pisana obavijest o javnoj raspravi, a ista mogu dostaviti svoja mišljenja najkasnije do 22. travnja 2022. godine u protivnom smatrat će se da isti nemaju primjedbi.

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika, Odsjeku za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Lipika, Ul. Marije Terezije 27, 34551 Lipik, na broj telefona: 034/314-823 ili putem e-maila: irena.tutic@lipik.hr.

KLASA: 350-01/20-01/05
URBROJ: 2177-2-03-04/6-22-74
LIPIK, 31.03. 2022.

Pročelnica:
Veronika Prhal, dipl.oec.

Skip to content