Javni natječaj  za dodjelu  studentskih stipendija

Dokumenti: Obrazac-PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 2021. GODINA Privremena bodovna lista Konačna bodovna lista

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15,12317,98/19 i 144/20) , članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika  broj  1/21)  i članka  16. Odluke   o stipendiranju  učenika i studenata   s područja Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 6 /14, 2/18 ), Odlukom Gradonačelnika raspisuje se:

Javni natječaj  za dodjelu  studentskih stipendija

1. Za akademsku  godinu 2021./2022. dodijelit će se:

 •  stipendije za sve redovne studente prve, druge, treće , četvrte odnosno završne godine studija osim apsolvenata u mjesečnom iznosu od 500,00 kn (visina stipendije tijekom korištenja može se mijenjati sukladno mogućnostima proračuna).

2. Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

 1. koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,
 2. koji imaju status redovnog studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u akademsku godinu za koju se podnositelj prijave natječe, a koju je izdalo visoko učilište,
 3. koji imaju prebivalište na području Grada Lipika kontinuirano najmanje 3 godine od dana objave natječaja, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,
 4. koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim davateljima stipendija ili ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije studentskog kredita, što dokazuju pisanom izjavom podnositelja prijave odnosno roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenoj kod javnog bilježnika.

3. Stipendije se studentima odobravaju na osnovu slijedećih mjerila i kriterija:

  1. vrsta studija
  2. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
  3. godina studija,
  4. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i postignuti rezultati na tom natjecanju u prethodnoj školskoj /akademskoj godini,
  5. materijalni položaj,
  6. socijalni uvjeti,
  7. deficitarna zanimanja

 

 1. Kandidati za dodjelu stipendija dužni su uz popunjenu prijavu za dodjelu stipendija priložiti:
 1. presliku domovnice
 2. potvrdu o prebivalištu Policijske postaje Pakrac za kandidata i jednog roditelja (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)
 3. uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu za koju podnose prijavu
 4. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika
 5. uvjerenje o prihodima za svakog člana zajedničkog domaćinstva
 6. preslika dokaza o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,
 7. izjavu podnositelja prijave da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju odnosno izjavu roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenu kod javnog bilježnika
 8. dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju:

8.1.  za studente prve godine studija  – presliku svjedodžbe o uspjehu zadnje godine školovanja

8.2. za studente viših godina studija – preslik svih stranica indeksa i ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita

 1. druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 18. 10. 2021. godine  na adresu:

 Grad Lipik

Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija

Marije Terezije 27, 34551 Lipik

KLASA: 604-01/21-01/03

URBROJ: 2162/02-03-03/1-21-2

Lipik, 21. 09. 2021.

 

 

Skip to content