Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Dokumenti: Obrazac-PRIJAVA-NA-NATJECAJ-ZA-STIPENDIJE-2022-GODINA- Konačna lista gradonačelnika_stipendije 2022 Privremena bodovna lista Povjerenstva_stipendije 2022

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) , članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika  br.1/21)  i članka  16. Odluke   o stipendiranju  učenika i studenata   s područja Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 6 /14, 2/18 ), Odlukom Gradonačelnika raspisuje se:

 

Javni natječaj  za dodjelu   studentskih stipendija

 

 1. Za  akademsku  godinu 2022./2023. dodijeliti će se:

 

 • stipendije za sve redovne studente prve, druge, treće , četvrte odnosno završne godine studija  osim apsolvenata  u mjesečnom iznosu od 500,00 kn (visina stipendije tijekom korištenja može se mijenjati sukladno mogućnostima proračuna).

 

 1. Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

 

 1. koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,
 2. koji imaju status redovnog studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u akademsku godinu za koju se podnositelj prijave natječe, a koju je izdalo visoko učilište,
 3. koji imaju prebivalište na području Grada Lipika kontinuirano najmanje 3 godine od dana objave natječaja, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,
 4. koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim davateljima stipendija ili ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije studentskog kredita, što dokazuju pisanom izjavom podnositelja prijave odnosno roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenoj kod javnog bilježnika.

 

3. Stipendije se studentima odobravaju na osnovu slijedećih mjerila i kriterija:

 1. vrsta studija
 2. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
 3. godina studija,
 4. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i postignuti rezultati na tom natjecanju u prethodnoj školskoj /akademskoj godini,
 5. materijalni položaj,
 6. socijalni uvjeti,
 7. deficitarna zanimanja

 

4. Kandidati za dodjelu stipendija dužni su uz popunjenu prijavu za dodjelu stipendija priložiti:

 1. preslika domovnice,
 2. potvrdu o prebivalištu Policijske postaje Pakrac za kandidata i jednog roditelja (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)
 3. uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu za koju podnose prijavu
 4. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika
 5. uvjerenje o prihodima za svakog člana zajedničkog domaćinstva
 6. preslika dokaza o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,
 7. izjavu podnositelja prijave da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju odnosno izjavu roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenu kod javnog bilježnika
 8. dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju:

8.1.  za studente prve godine studija  – presliku svjedodžbe o uspjehu zadnje godine školovanja

8.2. za studente viših godina studija – preslik svih stranica indeksa i ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita

 1. druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata

 

 

           Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

            Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 17. 10. 2022. godine  na adresu:

Grad Lipik

            Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija

M.Terezije 27

Lipik

 

 

KLASA: 604-01/22-01/01

URBROJ: 2177-2-03-03/2-22-2

Lipik, 20.9.2022.

Skip to content