Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika

Dokumenti: OBRASCI KANDIDATURE OČITOVANJE-kandidata-o-prihvaćanju-kandidature-za-člana-zamjenika-člana-Savjeta-mladih-grada-Lipika Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Lipika

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lipika (“Službeni glasnik Grada Lipika br. 03/09, 7/11,2/13,2/14, 1/18 i 1/20“), Gradsko vijeće Grada Lipika objavljuje

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike

članova Savjeta mladih Grada Lipika

I.

Savjet mladih Grada Lipika je savjetodavno tijelo Grada Lipika koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

II.

Savjet mladih Grada Lipika broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Grada Lipika mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Lipika, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

III.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika imaju udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 20 mladih.

IV.

Ovlašteni predlagatelj iz točke III. ovog javnog poziva, dužan je prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

V.

Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:

–  naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

– podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište odnosno boravište) i

– obrazloženje kandidature.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III. ovog javnog poziva, kandidatura mora dodatno sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).

VI.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati za člana i zamjenika člana ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva (kopiju osobne iskaznice odnosno potvrdu Policijske uprave o boravištu kandidata ne stariju od tri mjeseca),

– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od tri mjeseca),

– preslike osobnih iskaznica za sve predlagatelje kada je predlagatelj neformalna skupina mladih.

VII.

Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika neće se uzeti u razmatranje.

VIII.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika dostavljaju se na adresu:  Grad Lipik, Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja,  s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Lipika”  najkasnije do 8. ožujka 2021. godine.

IX.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Lipika obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

X.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor i  imenovanja Gradskog vijeća Grada Lipika dostavlja Gradskom vijeću Grada Lipika te ih objavljuje na internet stranicama Grada Lipika.

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Popis važećih kandidatura sadrži:

– naziv predlagatelja,

– ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana,

– datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana.

XI.

Gradsko vijeće Grada Lipika, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika.

XII.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Lipika objavljuju se na Internet stranici  Grada Lipika.

 

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2162/02-03-02/1-21-1

U Lipiku, 23. veljače 2021.

 

Skip to content